วสันต์ ภัยหลีกลี้

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอแนะปรับปรุงกฎหมายที่มีโทษประหารชีวิต ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อคุ้มครองสิทธิในชีวิต ร่างกาย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล
2023-12-29 18:14

Pages