วัคซีน

บอร์ด สปสช. เห็นชอบยา 3 รายการ เป็นสิทธิประโยชน์ใหม่กองทุนบัตรทอง ดูแลผู้มีสิทธิเพิ่มการเข้าถึงยาที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ช่วยให้แพทย์มียาที่ให้บริการเพิ่มขึ้น พร้อมเพิ่ม “วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์” ให้บริการหญิงตั้งครรภ์ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเด็กแรกเกิด อนุมัติปรับแผนงบจัดซื้อปี 2566 จัดซื้อวัคซีนฯ วงเงินกว่า 41 ล้านบาท เป้าหมายบริการหญิงตั้งครรภ์ 1.1 แสนคน
2023-06-18 11:39
งานวิจัย ‘สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข’ ถอดบทเรียนยุคโควิด-19 เสนอให้แก้ไข พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สถาบันวัคซีนแห่งชาติควรมีบทบาทสร้างความมั่นคงทางวัคซีน พร้อมเสนอยกระดับความโปร่งใส ความเชื่อมั่น เพื่อรับมือกับวิกฤตโรคอุบัติใหม่
2023-03-25 20:35

Pages