อัพเดทล่าสุดเมื่อ 8 ชั่วโมง 38 นาที ที่ผ่านมา

วัส ติงสมิตร

2018-09-10 12:21
สำนักงาน กสม. ลงนามเอ็มโอยูกับ 8 สถาบันการศึกษา-หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หวังสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนให้เติบโตงอกงามเป็นรากฐานในวิถีคิดและวิถีชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
2018-08-23 19:39
ปธ.กรรมการสิทธิฯ ย้ำเปิดโอกาส ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ย่อมส่งเสริมให้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพ และสะท้อนบริบทอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมได้ วัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
2018-05-24 10:59
ประธาน กสม. ขอให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐคลี่คลายปัญหาการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ อย่างละมุนละม่อม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามชุมนุมทางการเมืองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การเลือกตั้ง ส.ส.
2018-02-10 03:10
กสม. ร่วมจัดวงถกบเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิฯ นักวิชาการกฎหมายชี้ปัญหาสำคัญในปัจจุบันภาคธุรกิจมักงัดกลยุทธ์ฟ้องหมิ่นประมาทเพื่อปิดปากในการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ  
2017-12-13 01:19
กรรมการสิทธิฯ เสนอ 'ครม. - สนช.' พิจารณาร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ให้ครบถ้วนรอบด้าน ตามกลไกรัฐธรรมนูญ - พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน - เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วัส ติงสมิตร ประธาน กสม. 
2017-11-07 17:03
ประธาน กสม. โต้ข่าว กรรมการสิทธิฯ ส่งชื่อผู้แทนเป็นกรรมการสรรหา กกต. ล่าช้า  ยันครั้งที่สองตามหนังสือของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้ว ชี้ข่าวดังกล่าวอาจสร้างความเข้าใจผิดและความเสียหายแก่องค์กร
2017-09-29 03:32
ประธาน กสม. เผยหลังส่งหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อขอให้ ส่งร่าง พ.ร.ป. กสม. ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่ามีข้อความขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่ ระบุหากไม่ส่งตีความก็มีแนวทางในการต่อสู้ต่อไป ยันเตรียมไว้อย่างชัดเจนแล้ว
2017-09-19 17:34
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ เสนอกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เร่งรัดออกระเบียบช่วยเหลือ “คนพิการไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ” โดยเร็ว แฟ้มภาพ
2017-09-18 21:38
ประธาน กสม. ส่งหนังสือให้ พล.อ.ประยุทธ์ เสนอทบทวนคำสั่ง 'หัวหน้า คสช. ที่ 31/2560' เพื่อรักษาเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเกษตรกรในที่ดิน ส.ป.ก. แฟ้มภาพ
2017-08-21 16:11
กสม.เปิดเวทีขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ วัส ย้ำประกอบธุรกิจเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องที่ถูกต้องทางศีลธรรม แต่ยังเป็นโอกาสที่จะนำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน วัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

Pages

Subscribe to วัส ติงสมิตร