ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันส่วนหนึ่ง ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์