ศูนย์ข่าวข้ามพรมแดน

เครือข่ายด้านแรงงานข้ามชาติ และเครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ ห่วงมติ ครม. 3 มิ.ย. 52 ระบุระยะเวลาการเปิดจดทะเบียนที่สั้นเกินไปส่งผลต่อการเข้าไม่ถึงการจดทะเบียนของแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ การห้ามเปลี่ยนนายจ้างข้ามกิจการจ้างงานยังผลักให้แรงงานข้ามชาติต้องตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิจากนายจ้างมากขึ้น เผยแรงงานข้ามชาติที่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติยังกังวลใจเรื่องความปลอดภัย และยังไม่สามารถเข้าถึงกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้อย่างแท้จริง รวมถึงนโยบายของไทยยังขาดมิติเรื่องการมีสถานะทางกฎหมายของครอบครัวผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ