ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่