สถาบันพระปกเกล้า

รองเลขาฯ สช. ชี้ 'กระบวนการลูกขุนพลเมือง' เป็นเครื่องมือรับฟังความเห็นนโยบายสาธารณะ ได้สถาบันพระปกเกล้าช่วยคัดเลือกกลุ่มตัวแทนที่หลากหลาย และเป็นกลุ่มที่ไม่เคยไปเวทีรับฟังความคิดเห็นที่ไหนมาก่อน ย้ำข้อเสนอที่ได้จะนำเสนอไปเป็นทิศทางการยกร่างข้อเสนอผ่านเส้นทางสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นที่จะจัดขึ้นต่อไป
2018-10-05 23:09

Pages