สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เผยแพร่บทความ "การประเมินผลงานของรัฐบาลประยุทธ์ 2 และข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อรัฐบาลใหม่" ชี้รัฐบาลประยุทธ์ดำเนินนโยบายหลายด้านที่ไม่ประสบความสำเร็จ-ก่อให้เกิดปัญหา ทั้งการรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลางแทนที่จะกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น การใช้กลไกของระบบราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นหลักในการขับเคลื่อนนโยบายทั้งที่มีประสิทธิภาพต่ำ ตลอดจนการที่นโยบายของรัฐบาลได้รับอิทธิพลจากกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่ม นโยบายเหล่านี้สมควรได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือแม้กระทั่งยกเลิกไปโดยรัฐบาลใหม่
2023-08-12 16:06
บทความ TDRI ตั้งข้อสังเกตเรื่องต้นทุนทางการเงินของนโยบายและที่มาของเงิน โดยวิเคราะห์จากเอกสารที่พรรคการเมืองยื่นเสนอต่อ กกต. ในการเลือกตั้งปี 2566
2023-05-01 13:05
TDRI เผย เหตุใดการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 จึงมีความยาก และข้อจำกัดที่ทำให้การจัดการกับ PM2.5 ของรัฐล้มเหลว หนึ่งในอุปสรรคมาจากการที่ท้องถิ่นขาดเงิน และถูกซ้ำเติมจากกฎระเบียบต่างๆ ที่ยากต่อการบริหารจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5 
2023-04-04 17:46

Pages