อัพเดทล่าสุดเมื่อ 59 วินาที ที่ผ่านมา

สมฤทธิ์ ลือชัย

2018-09-02 22:35
หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ชานันท์ ยอดหงษ์ พูดคุยกับ สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระด้านพุทธศาสนาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนคุยเรื่องที่ทางของพุทธศาสนาไทยในจักรวาลโลกพุทธ และอิทธิพลของพุทธเถรวาทจากลังกา พร้อมทบทวนว่าการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยยังคงเป็นไปตามพุทธพจน์ที่เน้นให้ภิกษุทั้งหลาย "...จงจาริกไปเพื่อประโยชน์ และความสุขของชนจำนวนมาก เพื่อเกื้อการุณย์แก่โลก..." มากน้อยแค่ไหน
2018-07-11 23:25
เสวนา SEAS Talk  3.18 หัวข้อ "สันติภาพปางโหลง เมียนมา 2018 : ความรุนแรงสู่โต๊ะเจรจา" เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ห้อง LA206-7 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อภิปรายโดย สมฤทธิ์ ลือชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านชาติพันธุ์วัฒนธรรมอุษาคเนย์, ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2017-04-17 21:20
สมฤทธิ์ ลือชัย เสวนา 250 ปีเสียกรุงศรีอยุธยา แนะรื้อกรอบคิดแบบประวัติศาสตร์ชาตินิยม ทำความเข้าใจรัฐยุคจารีต เพื่อทำเข้าใจทั้งผู้อื่นและตัวเราเอง เมื่อเข้าใจแล้วจะเข้าถึงความรู้ความรักมากกว่าความแค้น ส่วนพม่าล้อมกรุงศรีไม่มีแล้ว ปัจจุบันคือยืนรอเพื่อกดตู้เอทีเอ็มกรุงศรี แรงงานพม่ามีคุณูปการต่อ SMEs ไทย เป็นการอยู่เพื่อความเจริญมั่งคั่งร่วมกัน
2016-09-23 13:52
23 ก.ย. 2559 จากกรณีมิวสิกวิดีโอเพลง ‘ไทยเที่ยวไทยมีเฮ’ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถูกติติงถึงความไม่เหมาะสมในหลายฉาก ที่ได้นำ “ทศกัณฐ์ นางสีดา และเหล่ายักษ์” ตัวละครในวรรณคดีรามเกียรติ์พร้อมแต่งในชุดโขนมาเป็นตัวเอกในการเล่าเรื่องโดยอดีต ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมและผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์หรือวิทยาลัยนาฎศิลป์นั้น (อ่านรายละเอยดเพิ่มเติม)
2016-07-27 05:39
                                                                                         
2016-06-30 12:25
องค์กรสงฆ์ตีความพระไตรปิฎกห้ามคนหลากหลายทางเพศบวช เหมารวมทำศาสนาพุทธเสื่อมเสีย แต่พระผู้ชายกลับเป็นแค่เรื่องตัวบุคคล ขณะกฎหมายเท่าเทียมระหว่างเพศยังให้เลือกปฏิบัติได้ถ้าเกี่ยวกับหลักศาสนา นักวิชาการชี้พระไตรปิฎกมีการเสริมแต่งภายหลังเพื่อกีดกันคนบางกลุ่ม หนุนให้กลับไปหาหลักธรรมเดิมและตีความให้สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชน
2016-05-12 15:38
นักวิชาการพุทธศาสนา ระบุพุทธไทยคือพุทธของรัฐชาติ มีหน้าที่รับใช้อุดมการณ์ชาติ ชี้ธรรมยุติคือจุดเริ่มต้นของการสร้างพุทธแบบไทย เผยงบประมาณกรมส่งเสริมพุทธสูงถึง 5,400 ล้านบาท เป็นเงินเดือนพระ 1,200 ล้าน ขณะที่ศาสนาอื่นๆ รวมกันได้แค่ 390 ล้านบาท
2016-03-25 11:26
นักวิชาการพุทธศาสนา อัดการประกาศใช้ "วีระธุโมเดล" ของพระมหาอภิชาติ ตอบโต้ม­ุสลิม ผิดต่อหลักคำสอนของพระพุทธเจ้­า อย่างร้ายแรงเพราะหลักพุท­ธศาสนาสอนให้ยึดหลักเมตตา ด้านนักวิชาการชายแดนใต้ชี้ หาก"อำนาจนำ" ไม่หนุน "วีระธุโมเดล" ไม่เกิด ระบุไทยพุทธส่วนใหญ่ใจกว้างยึดหลักเมตต­า-ให้อภัย ต่างจากพุทธแบบพม่า
Subscribe to สมฤทธิ์ ลือชัย