อัพเดทล่าสุดเมื่อ 18 นาที 44 วินาที ที่ผ่านมา

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน

2010-09-21 12:50
21 ก.ย. 2553 - นายศรีสุวรรณ  จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกจดหมายเปิดผนึกถึง ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม, ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง "การละเมิดอำนาจศาลโดยการอนุญาตโครงการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสองก่อนดำเนินการ" สืบเนื่องจากการตัดสินคดีของศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 ซึ่งมีผลผูกพันจนกว่าคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดออกมาตามการยื่นอุทธรณ์
2010-09-03 01:59
 กรณีคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีมาบตาพุด เพิกถอนเฉพาะโครงการที่มีผลกระทบชุมชนอย่างรุนแรงเท่านั้น มีแค่ 2 ใน 76 โครงการ เข้าข่ายถอนใบอนุญาต นอกนั้นเดินเครื่องได้ต่อ   2 ก.ย. 2553 - ศาลปกครองเผยแพร่คำพิพากษาคดีมาบตาพุด ซึ่งเป็นคดีที่สมาคมต่อต้านโลกร้อนและชาวมาบตาพุดรวม 43 ราย ฟ้องคดีกับหน่วยงานรัฐและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามบทบัญญัติมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2010-06-30 01:07
นายกสมาคมต่อต้านโลกร้อนลงพื้นที่สำรวจป่าพรุแม่รำพึงร่วมกับชาวบ้าน เผยร่วมกันฟ้อง 11 หน่วยงานราชการฐานออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบกว่า 310 ไร่ในป่าพรุแม่รำพึงต่อศาลปกครองกลาง คาดจะมีการตัดสินเร็วๆ นี้ นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน (ซ้าย) และนายวิฑูรย์ บัวโรย แกนนำกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง (ขวา) ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจป่าพรุแม่รำพึงเมื่อ 29 มิ.ย. ที่ผ่านมา  
2010-06-25 04:15
สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน พร้อมชาวบ้านชาวบ้านทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เดินทางฟ้องศาล ปค.ให้ยกเลิกโรงไฟฟาชีวมวล ชี้รัฐฯ หนุ่นสร้าง ล่าสุดขออุญาตแล้วเกื่อบ 300 ใบทั่วประเทศ อัดรัฐเพิกเฉยต่อสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน จากกรณีที่รัฐบาล โดยกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พยายามส่งเสริมให้มีการประกอบการเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งในแผน PDP 2010 ของกระทรวงพลังงาน โดยปัจจุบันมีการส่งเสริม และมีการขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแล้ว 2-3 ร้อยใบทั่วประเทศ นำไปสู่ความขัดแย้งกระจายอยู่ทั่วไป 
2010-06-16 20:25
16 มิ.ย. 53 - สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ร่วมกับ เครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ และประชาชนที่รักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กว่า 100 คน ได้มอบอำนาจให้สมาคมฯดำเนินการฟ้องร้องกรมทางหลวง และกระทรวงคมนาคม ต่อศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 53 เวลา 10.00 น. เพื่อขออำนาจศาลสั่งไม่ให้มีการปรับปรุงหรือขยายถนนธนะรัชต์ได้อีกต่อไป รวมทั้งต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อนในการปรับปรุงฟื้นฟูถนนให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมหรือใกล้เคียงมากที่สุด ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรคสอง
2010-03-10 23:59
ศรีสุวรรณ จรรยาจากสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนส่งแถลงการณ์ชี้แจงถึงเหตุผลที่สมาคมร่วมกับชาวบ้านที่ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานภาครัฐต่อศาลปกครองว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการให้ระงับโครงการใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่อีก 9 โครงการ
2010-02-26 00:50
25 ก.พ.53  นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ภายหลังทราบคำสั่งศาลปกครองกลางอนุญาตให้ 9 โครงการประเภทรุนแรงในพื้นที่มาบตาพุดสามารถเดินหน้าก่อสร้างและทดลองเครื่องจักรต่อไปได้นั้น สุ่มเสี่ยงว่าคำสั่งดังกล่าวอาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 วรรคสอง เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนว่าโครงการที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะดำเนินการจัดทำอีไอเอ, เอชไอเอ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ส่วนได้เสีย และการให้องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบ
2010-02-13 01:41
  12 ก.พ.53  สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนออกแถลงการณ์ตอบโต้อธิบดีอัยการ กรณีที่อธิบดีอัยการได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองกลางพิจารณาให้ 12 โครงการลงทุนมาบตาพุดเดินหน้าก่อสร้างโครงการ ระหว่างรอการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนด โดยระบุว่า อัยการไม่มีอำนาจหน้าที่ช่วยเหลือทางคดีแก่เอกชน และการดำเนินการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ยังเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 255 อีกด้วยเนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้อัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดี  
2010-02-08 20:30
นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนออกจดหมายเปิดผนึกถึง ป.ป.ช. ร้องเรียนกล่าวโทษกฤษฎีกา เป็นหน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ กรณีแก้ปัญหามาบตาพุด ขัดรัฐธรรมนูญ มีประโยชน์ทับซ้อน
2010-02-03 16:15
3 ก.พ. 53 - นายศรีสุวรรณ  จรรยา  นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า รู้สึกผิดหวังต่อความอ่อนแอของรัฐบาลที่พยายามช่วยเหลือนักลงทุนเลว ๆ บางบริษัทที่พยายามกดดันให้รัฐบาลช่วยปลดล็อคโครงการต่าง ๆ ในมาบตาพุด-บ้านฉาง เพียงแค่แสดงอาการหงุดหงิดให้เห็นก็รีบกลับมากราบคลานสั่งการให้อัยการช่วยทำคำร้องขอศาลเพื่อสนองความต้องการของนักลงทุนต่างชาติ และพยายามที่จะใช้วิธีการที่สกปรกลับหลังในความพยายามแก้ไขปัญหาที่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายตลอดมา เริ่มจาก

Pages

Subscribe to สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน