อัพเดทล่าสุดเมื่อ 10 ชั่วโมง 55 นาที ที่ผ่านมา

สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย

2018-09-15 09:22
สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยได้ระบุเหตุผลที่ฟ้องสภาการพยาบาล เพราะต้องการจัดให้มีเวทีเปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิกเพื่อแก้ไขเสนอแนะ พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 ให้มีความทันสมัยครอบคลุมภาคปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน ยืนยันสหภาพพยาบาลฯ ไม่ได้มีเจตนากระทำการใดๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อสภาวิชาชีพ - หนุน ร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับผ่านประชาพิจารณ์ ก.ค. 2561
2018-09-10 14:18
เหตุสืบเนื่องจากสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยเห็นควรว่าต้องแก้ พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาล พ.ศ.2528 ให้ทันสมัย มีหลายเรื่องที่กฎหมายไม่คุ้มครองพยาบาล แต่สภาการพยาบาลเห็นว่าไม่ต้องแก้ไข ประธานสหภาพพร้อมสมาชิกจึงทำหนังสือเรียกร้อง แต่ไม่เป็นผล ท้ายสุดฟ้องศาลปกครองว่าสภาการพยาบาลละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หลังตุลาการผู้แถลงคดีให้ความเห็นจะมีการนัดพิพากษาคดี 2 ต.ค. 2561
2018-09-02 12:51
ศาลปกครองกลางนัดพิจารณาคดีครั้งแรก คดีที่ประธานสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย ฟ้องคณะกรรมการสภาพยาบาล คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรฐัละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
2018-08-04 13:24
กลุ่มข้าราชการพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ทำหนังสือแจ้งต่อสื่อมวลชนกรณีออกมาเรียกร้องขอให้โรงพยาบาลพิจารณาการทำงานของหัวหน้าพยาบาลรายหนึ่ง ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2560 มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 4 คณะแล้ว แต่ไม่เกิดผล และไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาใดๆ ผู้ร้องทุกข์กลับถูกสอบว่ามีการให้ข่าวที่เป็นความลับทางราชการแก่สื่อมวลชน
2018-07-07 12:53
ภาพการเรียกร้องของกลุ่มพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี เมื่อเดือน พ.ค. 2561 (ที่มาภาพ: มติชนออนไลน์)
2018-05-10 10:10
ตัวแทนสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย เข้าให้ข้อมูลคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้ขยายความคุ้มครอง แก่ข้าราชการและลูกจ้างภาครัฐทุกประเภทเมื่อบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทำงาน
2018-05-05 14:58
‘สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย’ เรียกร้องให้มีการทบทวน ‘ร่าง พ.ร.บ. เงินทดแทน ฉบับปรับปรุง’ เพื่อให้ ‘ข้าราชการ’ และ ‘ลูกจ้างภาครัฐทุกประเภท’ เข้าระบบกองทุนเงินทดแทนที่คุ้มครองระยะยาวเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน เพิ่มเติมคำนิยาม ‘ลูกจ้างชั่วคราวภาครัฐ’ ให้ครอบคลุมบุคคลที่ทำงานให้รัฐทุกประเภทไม่ว่าจะมีชื่อเรียกหรือสภาพการจ้างเป็นอย่างไรให้เกิดมาตรฐานในการตีความ เพื่อให้ทุกคนมี ‘สิทธิขั้นพื้นฐานที่เสมอภาคและเท่าเทียมกัน’ เตรียมร่วมประชุมกับ กมธ. ร่างกฎหมาย 8 พ.ค. นี้
2018-04-27 11:50
สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยขอเชิญพยาบาลไทยและสมาชิกร่วมรณรงค์โดยการถ่ายภาพของตนเองหรือกลุ่มส่งเป็นคลิปวิดีโอความยาวน้อยกว่า 30 วินาที มาที่สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย (email : jarujit15@gmail.com ภายใน 3 พ.ค.2561) เพื่อร่วมแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันของพยาบาลทั่วโลก
2014-08-04 17:45
  4 ส.ค. 2557 สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์เรียกร้องสิทธิ์ของพยาบาล โดยระบุว่ามาจากสถานการณ์ประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ไม่มีความเป็นธรรม ทำงานหนัก ผลตอบแทนไม่เป็นธรรม เสี่ยงเจ็บป่วยจากการทำงานและเสียชีวิต ทั้งยังต้องทำหน้าที่แทนวิชาชีพอื่น ไม่มีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพ จึงขอเรียกร้องความเป็นธรรม อาทิเช่น บรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการทุกตำแหน่ง ปรับเงินเดือนให้เป็นธรรม ปรับค่าตอบแทนการอยู่เวร ส่งต่อผู้ป่วย เพิ่มสวัสดิการ และเพิ่มความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ให้พยาบาลสามารถดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดได้ในทุกระดับ มีใจความรายละเอียดดังนี้  
Subscribe to สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย