อัพเดทล่าสุดเมื่อ 8 ชั่วโมง 2 นาที ที่ผ่านมา

สุรพศ ทวีศักดิ์

2017-02-12 15:12
  กรณีห้องเรียนเพศวิถี ร้านหนังสือบูคู และทีมฟุตบอล Buku FC ที่เสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศ (LGBTI) และสิทธิเท่าเทียมทางเพศ มุสลิม และศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกโซเชียลต่อเนื่องหลายวัน จนเกิดกระแสล่าแม่มด แต่ต่อมาได้มีการถกเถียง เสนอความคิดเห็นอย่างเป็นวิชาการ และเสนอแนะให้เปิดพื้นที่พูดคุยกันด้วยเหตุผลมากขึ้น ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเหตุผลยังพอจะมีที่ทางให้ทำงานได้
2017-01-18 01:14
ภาพของ จตุภัทร บุญภัทรรักษา ในวัยเยาว์  ทำไมเวลามีพระท้าทายอำนาจการตีความ “ธรรมวินัย” ของคณะสงฆ์หรือศาสนจักรของรัฐ พระรูปนั้นมักถูกกล่าวหาว่าเป็น “เทวทัต” ดังยุคหนึ่งสมณะโพธิรักษ์ก็เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นเทวทัต แม้กระทั่งนักการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าเลว ก็ถูกกล่าวหาทำนองเดียวกัน ดังเช่นพระป่าบางรูปที่ชาวบ้านยกย่องว่าเป็น “พระอริยะเจ้า” ก็เคยกล่าวหาว่า “ทักษิณเป็นนักการเมืองเทวทัต” เป็นต้น
2017-01-09 17:17
พูดคุยกับ ‘สุรพศ ทวีศักดิ์’ พ.ร.บ.สงฆ์คือเครื่องมือรัฐเพื่อตอบสนองอุดมการณ์ แก้กฎหมายแค่สกัดสมเด็จช่วงเป็นสังฆราช เพราะฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่วางใจมหาเถรฯ เชื่อไม่แก้ปัญหาระยะยาว ย้ำต้องแยกรัฐออกจากศาสนาพร้อมกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตย ศาสนาต้องเป็นรองหลักการสากล หยุดเป็นกลไกของอุดมการณ์อนุรักษ์นิยม สุรพศ ทวีศักดิ์
2017-01-05 08:01
  ปราชญ์ทางพุทธศาสนาไทย อย่างเช่นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พยายามอธิบายว่า พระสงฆ์ไทย “อยู่นอก” และ “อยู่เหนือ” การเมือง เพราะพระสงฆ์ไทยไม่ได้มีตำแหน่งและบทบาทในการบริหารบ้านเมือง และไม่มีสิทธิเลือกตั้ง บทบาทที่ควรจะเป็นของพระสงฆ์ที่อยู่นอกและเหนือการเมืองก็คือ บทบาทในการ “นำการเมือง” นั่นคือ นำการเมืองโดยธรรม หมายถึงสอนให้นักการเมืองใช้คุณธรรมในการปกครอง และสอนให้ประชาชนเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีศีลธรรม
2016-12-13 07:42
  ทุกสังคมต่างมีวิธีจัดการกับ “อดีตที่ไม่ยอมจากไป” ต่างกันไป ศาสนาคือหนึ่งในอดีตที่ไม่ยอมจากไป พูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าศาสนาไม่มีคุณค่าและต้องการให้ศาสนาหมดไปจากสังคม แต่คุณค่าของศาสนาต่อชีวิตและสังคมสมัยใหม่ก็ไม่ใช่คุณค่าแบบเดียวกับที่ศาสนาเคยมีต่อชีวิตและสังคมในอดีต บทบาทของศาสนาต่อชีวิตและสังคมสมัยใหม่จึงต่างจากบทบาทของศาสนาในอดีต
2016-12-13 01:21
'กรณ์ มีดี - สุรพศ ทวีศักดิ์- ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ - นิพนธ์ โซะเฮ' ร่วมเสวนาประเด็นศาสนาประจำชาติ ศาสนาในฐานะเครื่องมือของรัฐ ความคิดก่อนสมัยใหม่ต่อศาสนา ปัญหา ม. 31 - ม. 67 ในรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ พร้อมทั้งกรณี 'ธรรมกาย - สันติอโศก' 
2016-11-22 06:35
  การใช้คำว่า “โลกียธรรม” หมายถึง “ศีลธรรมทางโลก” (หรือบางทีก็แปลว่า “ศีลธรรมโลกวิสัย”) ทำให้สับสนกับคำว่า secular morality ซึ่งแปลกันว่าศีลธรรมทางโลก, ศีลธรรมแบบโลกวิสัยเหมือนกัน แต่ “ความหมาย” ต่างกันโดยสิ้นเชิง โลกียธรรมก็คือ “ศีลธรรมทางศาสนา” (religious morality) เพราะเป็นศีลธรรมที่มาจากคำสอนพุทธศาสนา ซึ่งเกิดจากการแยกระหว่าง “โลกุตตรธรรม” ที่หมายถึงธรรมเหนือโลก พ้นการยึดติดในเรื่องโลกย์ๆ คือมรรคผลนิพพานที่นิยามกันว่าเป็นธรรมขั้นสูงสำหรับผู้มุ่งความหลุดพ้น ส่วนโลกียธรรมเป็นธรรมขั้นต่ำ หรือข้อปฏิบัติสำหรับฆราวาส หรือคนที่ยังแสวงหาความสุขทางโลก
2016-11-02 14:42
พุทธศาสนาสมัยใหม่ หรือแนวคิดความเป็นสมัยใหม่แบบพุทธ (Buddhist Modernism) คือพุทธศาสนาที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในยุคอาณานิคม การสร้างขึ้นใหม่ หมายถึง การปฏิรูปองค์กรหรือสถาบันพุทธศาสนาให้สอดรับกับกฎเกณฑ์ของรัฐสมัยใหม่ และปฏิรูปการตีความพุทธศาสนาใหม่ ซึ่งเป็นผลของการปะทะกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมตะวันตก เช่นปรัชญามนุษยนิยมและวิทยาศาสตร์ รวมทั้งอิทธิพลแนวคิดเชิงปฏิรูปของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์เป็นต้น
2016-10-22 11:40
  หลังปฏิวัติสยาม 2475 ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสนอให้ “แยกศาสนาจากรัฐ” เสียทีเดียว เพราะ “นายผี” หรืออัศนี พลจันทร (2461-2532) เคยเสนอผ่านบทความ “ศาสนาถูกกระชากไปสู่ตะแลงแกง” ในนามปากกา “อินทรายุธ” เผยแพร่ในอักษรสาส์น ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 2492 ว่า อันที่จริงศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวของประชาชน ไม่ใช่เรื่องส่วนรวม จึงควรแยกกันให้เด็ดขาดจากรัฐ และจากการอบรมสั่งสอนประชากรของประเทศ ไม่ควรที่ใครจะถูกกีดกันหวงห้ามหรือรังแก ในการที่จะนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง
2016-10-20 15:07
อ่านบทความของสุรพศ ทวีศักดิ์ เรื่อง “กางคัมภีร์พุทธศาสนาเห็น ‘ความดีมีชนชั้น’" (Tue, 2016-09-20) ทำให้ต้องหวนกลับมานั่งทบทวนอย่างช้าๆ ว่า “เป็นเช่นนั้นจริงหรือ?” อีกทั้งผู้เขียนก็เชิญชวนให้แสดงความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวด้วย ความพยายามของสุรพศ ทวีศักดิ์ ที่ดึงและแบคัมภีร์ออกมานั้นทำให้เห็นภาพที่น่าสนใจหลายภาพ บางภาพชัดเจนในตัวเอง บางภาพต้องใช้จินตนาการทำนองศิลปินที่ต้องผนวกเรื่องสุนทรียะเข้าไปด้วยจึงจะช่วยให้เห็นภาพว่าชัด-ไม่ชัด งาม-ไม่งาม

Pages

Subscribe to สุรพศ ทวีศักดิ์