อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมง 6 นาที ที่ผ่านมา

สุรพศ ทวีศักดิ์

2016-07-07 11:18
“ ดังที่ได้กล่าวมาโดยตลอดว่า ประเด็นในเรื่องความชอบธรรมเป็นปัญหาทางศีลธรรม เพราะเป็นการตัดสินประเมินค่าในทำนองเดียวกันกับคำถามที่ว่าอะไรดีหรือไม่ดี ดังนั้นการเมืองและศีลธรรมจึงแยกจากกันไม่ออก “ - ธเนศ วงศ์ยานนาวา, ความสมเหตุสมผลของความชอบธรรม (การครอบงำ), หน้า 370 –
2016-06-30 12:25
องค์กรสงฆ์ตีความพระไตรปิฎกห้ามคนหลากหลายทางเพศบวช เหมารวมทำศาสนาพุทธเสื่อมเสีย แต่พระผู้ชายกลับเป็นแค่เรื่องตัวบุคคล ขณะกฎหมายเท่าเทียมระหว่างเพศยังให้เลือกปฏิบัติได้ถ้าเกี่ยวกับหลักศาสนา นักวิชาการชี้พระไตรปิฎกมีการเสริมแต่งภายหลังเพื่อกีดกันคนบางกลุ่ม หนุนให้กลับไปหาหลักธรรมเดิมและตีความให้สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชน
2016-06-26 12:04
    คำถามพื้นฐานอย่างหนึ่งในปรัชญาศีลธรรมคือ อะไรคือสิ่งที่ทำให้คนมีศีลธรรม? นักปรัชญากรีกยุครุ่งเรืองอย่างโสเครตีส เพลโต อริสโตเติลตอบว่า คุณธรรมที่เรามีทำให้เรากระทำการต่างๆอย่างมีศีลธรรม แต่คุณธรรมไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หากแต่ต้องฝึกฝนจนเป็นนิสัยประจำตัว คุณที่มีคุณธรรมด้านปัญญา ความกล้าหาญ ความยุติธรรม ก็คือคนที่มีนิสัยกระทำการต่างๆอย่างใช้ปัญญา มีความกล้าหาญและความยุติธรรมเป็นปกติ
2016-06-17 14:39
  เมื่อเร็วๆนี้ คุณหมอประเวศ วะสี แสดงความเห็นต่อปัญหาธรรมกายว่า “วิกฤติธรรมกาย”...เป็นวิกฤติชาวพุทธไทย ไม่ใช่วิกฤติพุทธศาสนา เพราะพุทธศาสนาหมายถึง คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาวพุทธไทยวิกฤติมากกว่าธรรมกาย และเพราะชาวพุทธไทยวิกฤติจึงเกิดวิกฤติธรรมกาย ...วิกฤติชาวพุทธไทยเกิดจากความไม่เข้าใจหลักพุทธธรรม และปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม ทำให้เกิดความผิดเพี้ยนต่างๆนานา...”
2016-06-10 17:00
  เวลาเราเสนอความเห็นอะไรต่อสาธารณะ ความเห็นนั้นย่อมไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของเราอีกต่อไป เป็นไปได้เสมอที่มันจะถูกสร้างให้มีความหมายใหม่ไปตามบริบทการตีความ ตัดความ เติมความ ฯลฯ ของคนอื่น เช่นที่มติชนออนไลน์นำความเห็นในเฟซบุ๊กของผมมาเผยแพร่ตรงตามต้นฉบับว่า “ในฐานะ “คนอีสาน” ผมรู้สึก “เจ็บปวดมาก” นะครับ เมื่อได้ฟังเนื้อเพลงนี้ คุณยกย่องคนใต้ว่ารักประชาธิปไตย รักความเสรี ร่วมสร้างประวัติศาสตร์นำอนาคตประเทศชาติอะไรแบบนี้ แล้วพูดถึงคนอีสาน คนเหนือเชิงสั่งสอน(ดูแคลน)ว่าอย่าให้เขาหลอก อย่าให้เขาชี้นำ…
2016-06-07 23:26
สุรพศ บอกเจ็บปวดมากหลังได้ฟัง 'ผู้แต่ง' คนบุรีรัมย์ยันไม่ได้ดูถูกภาคไหน แค่ต้องการให้ประชาชนที่อยู่ท่ามกลางเขาควาย ใช้วิจารณญาณตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ให้ใครมาชี้นำ ระบุไม่มีโจทย์ว่าท่อนดังกล่าวจะไปอยู่คิวภาคไหนตอนแต่ง
2016-05-31 21:33
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับจะลงประชามติ(ถ้ามี) เฉพาะที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา มาตรา 67 ระบุว่า รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทย ส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไกในการ ป้องกันมิให้มีการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน มีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย
2016-05-18 01:27
  ในสังคมอารยะอย่างไทยนั้น เรามีสิ่งสูงส่งดีงามที่มีความละเอียดอ่อนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ทำให้เราต้องมีการใช้อำนาจพิเศษ มีกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่ขัดหลักการพื้นฐานประชาธิปไตยและละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล นี่อาจเป็นเรื่องที่สังคมโลกไม่เข้าใจเรา เพราะเขาไม่มีอารยะ ไม่มีความละเอียดอ่อนเหมือนเรา เป็นหน้าที่ของเราคนไทยที่ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจ
2016-04-26 18:13
“แล้วต่อมาที่ผมโพสต์บอกว่า หากมีพระภิกษุในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกระเบิดหรือถูกสังหารหนึ่งรูปต้องแลกกับการไปเผามัสยิดทิ้งไปหนึ่งมัสยิด โดยเริ่มตั้งแต่เชียงใหม่ลงมาเลย ผมยอมรับว่าผมโพสต์เองและเจตนาโพสต์อย่างนั้นจริงๆ เหตุผลที่โพสต์ เพราะอะไรครับ มันเป็นยุทธวิธีหนึ่งในการข่มขู่ บอกว่าถ้าคุณไม่อยากถูกเผา คุณก็อย่าฆ่าพระอีก ถ้าคุณฆ่าพระอีก ฉันเผาแน่ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงวันนี้ยังไม่มีข่าวพระถูกทำลายนะ ตั้งแต่ผมโพสต์บทความนี้ออกไป แล้วก็มีการตีพิมพ์ออกทีวี หนังสือพิมพ์นะครับ ก็ยังไม่มีพระตาย แต่ถ้าหากว่าพระตายเมื่อไหร่ ท่านจะเผาหรือเปล่าครับ (เสียงตอบจากที่ประช
2016-04-06 11:09
กรณีที่ภาคีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธ 12 องค์กร มีมติให้ดำเนินการกับพระพุทธะอิสระทั้งในทางประเพณีสงฆ์และกฎหมาย มี 2 ประเด็น ที่ผมคิดว่ามีปัญหาบางประการที่ควรอภิปราย 1.การประกาศลงอุกเขปนียกรรมพุทธะอิสระ ที่ประชุมมีมติให้คณะสงฆ์ที่ออกประกาศ และแถลงการณ์ ทำพิธีสวดอุกเขปนียกรรมตามพระธรรมวินัย และตามความสะดวกในแต่ละท้องถิ่น

Pages

Subscribe to สุรพศ ทวีศักดิ์