อลิสา หะสาเมาะ

ชาวเลท้องถิ่นในพื้นที่ประมงริมฝั่งทะเลภาคใต้ที่ปัตตานี ยังคงเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่เสมอๆ ประมงชายฝั่งคือพื้นที่ที่ดีที่สุดของการจับปลาและสัตว์น้ำของพวกเขา แต่การกัดเซาะชายฝั่งที่มีต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่แทบจะทั้งหมดหายไป ทำให้พวกเขาต้องย้ายถิ่นทำกินหลายครั้ง จนพากันมาอยู่แถวป่าชายเลน ผีซ้ำด้ามพลอย รัฐก็มาออกพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 จากการย้ายถิ่นเพื่อหนีการกัดเซาะชายฝั่ง จนถอยร่นข้าวมาในแผ่นดิน ภายหลังชาวบ้านจึงกลายเป็นผู้บุกรุก ภัยพิบัติและกฎหมายคือเงื่อนไขสำคัญต่อการเกิดปรากฏการณ์ความยากจนข้ามรุ่น ท่ามกลางการต่อสู้เข้าถึงที่ทำกินนั้น คนจนต้องเผชิญกับปัญหานานาประการทั้งรายได้ หนี้สิน สุขภาพอื่นๆ
2023-03-16 23:13

Pages