เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ

เครือข่ายแรงงานภาคเหนือเสนอข้อเรียกร้องในวันแรงงาน 16 ข้อ ต่อรัฐบาลเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมคุณค่าต่อการทำงานและความคุ้มครองคนทำงานทุกสาขาอาชีพ รัฐต้องรับรองสถานภาพทางกฎหมายของแรงงานที่มีรูปแบบการจ้างงานที่หลากหลายภายใต้ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันและสร้างความคุ้มครองแรงงานทุกคนอย่างแท้จริง
2023-05-01 15:49