เนปิดอว์

'มินอ่องหล่าย' เปิดตัวพระพุทธรูปขนาดใหญ่กลางกรุงเนปิดอว์ ประชาชนวิจารณ์ไม่อาจกลบบาปกรรมของมินอ่องหล่ายได้ พระพุทธรูปแห่งนี้มีความเป็นการเมืองอยู่ การที่มินอ่องหล่ายตั้งชื่อพระพทุธรูปว่ามารวิชัยที่แปลว่า "เอาชนะมาร" นั้น แสดงให้เห็นถึงการที่มินอ่องหล่ายไม่ได้สนใจที่จะบูชาพระพุทธศาสนา แต่สนใจในการปราบศัตรูมากกว่า
2023-08-11 14:47

Pages