อัพเดทล่าสุดเมื่อ 26 วินาที ที่ผ่านมา

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

2018-09-12 21:43
กสม. เผย คณะรัฐมนตรีตอบรับข้อเสนอแนะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน   ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2018-08-23 19:39
ปธ.กรรมการสิทธิฯ ย้ำเปิดโอกาส ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ย่อมส่งเสริมให้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพ และสะท้อนบริบทอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมได้ วัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
2018-04-29 11:46
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ยื่น 12 ข้อเสนอให้ ครม. จัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศ    
Subscribe to แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน