โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา