ไมโครพลาสติก

เปิดประเด็นปัญหาขยะพลาสติกในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนบนด้าน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ทั้งนี้กิจกรรมและการบริหารจัดการขยะในท้องถิ่นมีผลต่อปริมาณขยะที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงมากที่สุด ส่วน ‘ไมโครพลาสติก’ กลายเป็นปัญหามลพิษข้ามแดนและหลายประเทศเริ่มตระหนักถึงการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารแล้ว
2023-02-21 15:36