GDP

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงตัวเลข GDP ไตรมาส 3/66 ขยายตัว 1.5% รวม 9 เดือนแรกของปี 66 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.9% แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 66 คาดว่าจะขยายตัว 2.5% ต่อเนื่องจากการขยายตัว 2.6% ในปี 2565 อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ 1.4% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1.0 ของ GDP
2023-11-20 19:32
นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระบุ เป้าหมายทางเศรษฐกิจ คือการทำให้ GDP ของประเทศโตเฉลี่ย 5% ตลอด 4 ปีนี้ และทำให้รายได้ขั้นต่ำให้ถึง 600 บาทในปี 2570
2023-10-02 14:00