#ItStartsWithYourName

“สตาร์บัคส์” อินเดียปล่อยโฆษณานำเสนอภาพคนข้ามเพศผู้ที่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวในร้านกาแฟสตาร์บัคส์ และเรียกชื่อจริง (หลังข้ามเพศ) ของเธอจาก “อาร์พิต” เป็น “อาร์พิตา” พร้อม #ItStartsWithYourName (มันเริ่มต้นจากชื่อของคุณ) แต่กลุ่มขวาจัดในอินเทอร์เน็ตพยายามปั่นกระแสเพื่อต่อต้าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นปัญหาของการเหยียดคนข้ามเพศในอินเดีย
2023-05-26 14:24