Just Energy Transition

Fair Finance Thailand ร่วมกับ RE100 จัดสัมมนาในหัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านพลังงานไทย: ทำไมต้อง ‘ยุติธรรม’ Thai Energy Transition: Why It Must be ‘Just’” นำเสนอผลการศึกษางานวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดกลุ่มกิจกรรมเศรษฐกิจเขียวตามนิยามเดียวกัน (Thailand Taxonomy) เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยุติธรรม (Just Energy Transition)” พร้อมจัดเวทีเสวนาเสนอแนะทิศทางการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างยุติธรรม
2023-09-22 09:35