queer

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ชานันท์ ยอดหงษ์ พูดคุยกับ ติณณภพ สินสมบูรณ์ทอง ผู้นำเสนอบทความเรื่องเพจน้องง ในการประชุมไทยศึกษาครั้งที่ 13 - ชี้ให้เห็น 3 องค์ประกอบของเพจน้องงได้แก่ความกำกวม ความไม่ต่อเนื่อง และความไม่มีเอกภาพ เป็นการท้าทายทำลายการทำให้เป็นมาตรฐานในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม