The Press Complaints Commission (PCC)

2012-04-25 15:07
  ประวัติสภาการหนังสือพิมพ์อังกฤษ: 59 ปีของการเปลี่ยนรูปแปลงร่าง สภาการหนังสือพิมพ์อังกฤษ (The Press Council) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1953 จากการรวมตัวของนักหนังสือพิมพ์ เพื่อให้เป็นองค์กรวิชาชีพสื่อที่ช่วยกำกับดูแลสื่อสิ่งพิมพ์ของอังกฤษให้ดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน
2012-04-11 11:57
ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ของอังกฤษ (The Press Complaints Commission: PCC) ได้ประกาศยุบองค์กรลง โดย Lord Hunt ประธาน PCC ให้คำอธิบายกับการประกาศยุบสภาการหนังสือพิมพ์อังกฤษว่า เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้สื่อได้มีเวลาทบทวนไตร่ตรองบทบาทในอดีตที่ผ่านมา และเพื่อโอกาสในการเรียกความมั่นใจของสาธารณชนต่อสื่อกลับคืนมา ทั้งนี้ คณะกรรมการสภาฯมีมติเอกฉันท์ในหลักการที่จะแปลงรูป PCC หลังช่วงเปลี่ยนผ่านไปเป็นองค์กรใหม่ที่จะสามารถกำกับดูแลการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้รับการยอมรับจากสาธารณชน
Subscribe to The Press Complaints Commission (PCC)