thisable.me

ThisAble.me เปิดนโยบายพรรคการเมืองด้านคนพิการ 14 พรรค ทั้งการศึกษา อาชีพ การเข้าถึงบริการสาธารณสุข สภาพแวดล้อม และสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ฯลฯ 
2023-05-11 15:05