ศาลปกครองถอนใบอนุญาตฝังกลบบ่อราชาเทวะ

กรุงเทพฯ-17 พ.ย.47 ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขแดงที่ อ.79/2547 ระหว่างนายกมล ณ เอ้งย่อง นายสุรศักดิ์ พิมพ์ทน และนายสมเกียรติ รอดน้อย ผู้ฟ้องคดีที่ 1-3 กับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายอำเภอบางพลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายกอบต.) ราชาเทวะ สาธารณสุข จ.สมุทรปราการ ผู้ว่าราชการกทม. และหจก.ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-6 ตามลำดับคดีนี้

ศาลปกครองกลางพิพากษาว่า นายกอบต.ราชาเทวะ ออกใบอนุญาตให้หจก.ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ กำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบ ในท้องที่ต.ราชาเทวะ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนใบอนุญาตโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.2546

ส่วนประเด็นการละเลยต่อหน้าที่ ให้จำหน่ายคดีในส่วนของนายอำเภอบางพลี และนายกอบต.ราชาเทวะ และยกฟ้องผู้ว่าราชการ จ.สมุทรปราการ และสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ

อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดว่า โครงการดังกล่าวเกิดจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 6 และเป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามและประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขยะมูลฝอย ก็เนื่องมาจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 และการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-5

ทั้งนี้ การนำขยะสดกว่า 3,500 ตันต่อวัน มาฝังกลบท่ามกลางชุมชนใกล้เคียง ไม่อาจแก้ไขหรือหลีกเลี่ยงความเดือดร้อนรำคาญที่จะเกิดแก่ประชาชนได้เลย ซึ่งกลิ่นเหม็นจากบ่อฝังกลบขยะดังกล่าว ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบัน ผู้ฟ้องคดีขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ย้ายที่ฝังกลบขยะมูลฝอยออกไปจากพื้นที่

ศาลปกครองสูงสุดตรวจสอบสำนวนคดีแล้วพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนใบอนุญาต หจก.ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ มีผลนับแต่วันที่พ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่มีคำพิพากษาระหว่างที่คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ยังไม่มีผลบังคับ ให้นายกอบต.ราชา เทวะ และผู้ว่าฯ กทม. ควบคุมดูแลเอกชนที่รับจ้างฝังกลบขยะให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษโดยเคร่งครัด หากปรากฏว่ามีการฝ่าฝืน ให้นายกอบต.ราชาเทวะ ดำเนิน การตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกับบริษัทเอกชนโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ เมื่อการประกอบกิจการกำจัดมูลฝอยที่ ต.ราชาเทวะ สิ้นสุดลงแล้ว ให้ผู้ว่ากทม.ควบ
คุมดูแลให้ หจก.ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ ต้องตรวจสอบดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอย เป็นระยะเวลาหนึ่งปี หลังจากสิ้นสุดสัญญาแล้วโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ศาลเห็นว่า การกำจัดมูลฝอยเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งมีปริมาณมูลฝอยมากถึงวันละ 1,500-3,500 คัน หากห้ามประกอบกิจการในขณะที่ยังจัดหาสถานที่กำจัดมูลฝอยแห่งใหม่ไม่ได้ จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมเป็นอย่างมาก และเป็นวงกว้าง

ขณะเดียวกัน ปรากฏว่าสัญญาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยระหว่างกทม.กับหจก.ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 พ.ย.2547 และกทม.ได้เรียกประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยใหม่แล้ว ซึ่งมีเพียง หจก.ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ ยื่นประกวดราคาโดยเสนอทำการฝังกลบมูลฝอยที่จ.ฉะเชิงเทรา และมีพื้นที่ฝังกลบสำรองที่ต.ราชาเทวะ จึงฟังได้ว่ามีการจัดเตรียมสถานที่แห่งใหม่สำหรับกำจัดมูลฝอยที่ยื่นเสนอประกวดราคาใหม่แล้ว โดยยังมีพื้นที่สำรองที่ตำบลราชาเทวะ เท่านั้น

อนึ่ง หลังจากที่ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ หจก.ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ กำจัดมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบในท้องที่ต.ราชาเทวะ เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2546 ปรากฏว่านายกอบต.ราชาเทวะ ได้ออกใบอนุญาตฉบับใหม่ให้ หจก.ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ กำจัดมูลฝอยต่อไปอีก 2 ฉบับๆ ละ 1 ปี ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.2546 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันที่คำพิพากษาของศาลปกครองกลาง มีผลบังคับให้เพิกถอนใบอนุญาต

ประชาไทรายงาน

The consultants who did all engineering and environment supervis

The consultants who did all engineering and environment supervision for the firm quoted should be barred form any further professional service of this kind in the future. Since they have been a part of the process, without whom the contract with BMA would not have been carried out, (BMA contract conditions ).

We can only rely on these professional people to safeguard general plublic. Above all these people have been trained by public funding one way or another.