ครม.เบรกเพิ่มเงินเดือน3วิสาหกิจ

กรุงเทพฯ-4 ม.ค.48 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปทบทวนข้อเสนอปรับเงินเดือนพนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีเห็นว่า การเสนอขอปรับเงินเดือนเพิ่ม 3% บวก 3 ขั้น รวมแล้วอาจจะเป็น 11-20%สูงเกินไป อาจเกิดความลักลั่นกับหน่วยงานอื่นได้

ดังนั้นจึงให้กระทรวงการคลังกลับไปศึกษาใหม่ โดยให้ยึดตามมาตรการปรับขึ้นเงินเดือน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกัน

สำหรับรายละเอียดข้อเสนอการปรับเงินเดือนนั้น ในส่วนของกระทรวงการคลังเสนอปรับบัญชีโครง สร้างอัตราเงินเดือนและปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงาน ธอส. โดยปรับเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูง คือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเป็น 143,800 บาท และเพิ่มเงินเดือนพนักงานระดับ 1-5 ปรับเพิ่มเงิน เดือน 25% ระดับ 6-10 เพิ่มขึ้น 20% ระดับ 11-15 เพิ่มขึ้น 17%

ขณะที่กระทรวงมหาดไทย เสนอพิจารณาให้ กฟน.เพิ่มเงินเดือนขึ้น 3% และเพิ่มอีก 3 ขั้น สำหรับระบบขั้นวิ่ง คือ ระดับ 1-10 และปรับอัตราเงินเดือนพนักงานเพิ่มขึ้น 17% สำหรับระบบเปอร์เซ็นต์ คือ ระดับ 11-13

รวมทั้งเสนอให้ปรับขึ้นเงินเดือนพนักงาน กฟภ.ทุกระดับตำแหน่ง 3% และเลื่อนขั้นเงินเดือนอีกคนละ 3 ขั้น สำหรับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนไม่ตรงกับบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน

ประชาไทรายงาน