นายกฯ ลงนามตั้ง กก.สมานฉันท์แห่งชาติ

กรุงเทพฯ-28 มี.ค.48 วันนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติจำนวน 48 คน ตามข้อเสนอของนายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ

ทั้งนี้นายอานันท์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือว่า คาดว่ากรรมการสมานฉันท์ฯ จะทำข้อเสนอเสร็จภายใน 9 เดือน และเมื่อทำงานเสร็จ ก็จะเป็นคนเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชนด้วยตัวเอง

"คณะกรรมการจะประชุมครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 8 เม.ย. เวลา 14.00 น. ที่กระทรวงการต่างประเทศ และจะอนุญาตให้สื่อ และช่างภาพถ่ายภาพได้ 10 นาที โดยไม่ให้ฟังการประชุม เพราะเป็นปัญหาละเอียด อ่อน และอาจมีการพาดพิงถึงหน่วยงานอื่นๆ โดยภายหลังการประชุมทุกครั้ง ผมจะเป็นผู้ให้สัมภาษณ์เพียงคนเดียว และมีความหวังว่า นโยบายที่จะออกมาในเวลาอันใกล้นี้ จะช่วยสร้างบรรยากาศให้ดีขึ้นได้" นายอานันท์ กล่าว

ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์ฯ กล่าวว่า ในการประชุมนัดแรก เป็นการแจ้งให้ทราบถึงวิธีการคิด และแผนงานว่าเป็นอย่างไร รวมทั้งรับฟังความเห็นของคณะกรรมการฯ ซึ่งคาดว่าการประชุมครั้งที่ 2 โดยอาจจะเป็นสัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 ของเดือน เม.ย.นี้ หลังจากนี้จะไปประชุมในพื้นที่ จ.ปัตตานี ด้วย

สำหรับรายชื่อกรรมการสมานฉันท์ฯ อาทิ พล.อ.ณรงค์ เด่นอุดม อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 อดีต ผบ.พตท.43 นายประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ อดีตกรรมการสมาพันธ์ครู 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานสหพันธ์ครูจังหวัดยะลา ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบาโงยซิแน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 จ.ยะลา นายกสมาคมเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู (ประเทศไทย) จังหวัดยะลา

นายปิยะ กิจถาวร อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี หัวหน้าผู้ประสานงาน สกว.ภาคใต้ตอนล่าง นายมัรยัม สาเมาะ ผู้อำนวยการศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนบ้านสุไหงปาแน ต.บานา นางรัตติยา สาและ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา ภาคภาษามาลายู นายวรวิทย์ บาร ู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นายอนันต์ชัย ไทยประทาน อดีตนายกสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเป็นหัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุและการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ที่ปรึกษาสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย นายกสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข

นายอิสมาแอล ลุตฟี จะปากียา นักวิชาการศาสนาอิสลาม อธิการบดีวิทยาลัยอิสลามยะลา นายอับดุลเราะแม เจ๊ะแซ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา นายอับดุลเราะห์มาน อับดุลสมัด ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส

นายอัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง อดีตนักวิชาการศึกษา มอ.ปัตตานี ปัจจุบันเป็นผู้ประสานงานอาสา สมัครและหัวหน้าคณะติดตามประ เมินผลโครงการเสริมสร้างพลังทางวัฒนธรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสำนักงานเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ผู้ประสานงานโครงการยุติธรรมชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงยุติธรรม