แถลงการณ์ สกน.และองค์กรเครือข่ายองค์กรประชาชนภาคเหนือ

แถลงการณ์ สกน.และองค์กรเครือข่ายองค์กรประชาชนภาคเหนือ
กรณีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร จ.พะเยา และนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน

ตามที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะจัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ระหว่าง วันที่ 13-14 มิ.ย.2548 ที่จ.พะเยา เราจึงข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรภาคเหนือ ดังนี้

1.เราขอเรียกร้องให้ ครม.ยืนยันผลการแก้ไขปัญหาตามผลการเจรจาแหละการแก้ไขปัญหาสกน. ตามมติครม.วันที่ 9 เม.ย.2545,25 ก.พ.2546,7 เม.ย.2547 และวันที่ 29 มิ.ย.2547 เพื่อให้ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเร็ว และให้ดำเนินการปรับกลไกโครงสร้าง คณะกรรมการฯชุดดังกล่าว ภายใต้สัดส่วนระหว่างตัวแทน สกน.กับภาครัฐที่เท่าเทียมกันภายใน 15 วัน และเร่งให้มีการจัดประชุม ภายใน 30 วัน นับจากการแต่งตั้ง

2. ต่อกรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะนำเสนอแผนการแก้ไขสิทธิในที่ดินแบบบูรณาการ เร่งรัดให้ดำเนินการตามมติ ครม.วันที่ 30 มิ.ย. 2541 และมติ ครม.วันที่ 11 พ.ค.2542 รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานเข้าสู่ที่ประชุม ครม.สัญจน ที่จ.พะเยา นั้น

เราขอเรียนว่าการแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ดินในเขตป่า โดยใช้มติ ครม.วันที่ 30 มิ.ย.2541 นั้น ขัดต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และผลการเจรจาตามมติ ครม.ว่าด้วยการแก้ไขปัญหา สกน. อันอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งและเกิดการเผชิญหน้าหน้า ระหว่างรัฐกับชุมชนในพื้นที่ป่าไม้และที่ดินในเขตป่าอย่างรุนแรง และอาจทำให้ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล กรณีปัญหาที่ดินล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง

3. เราจึงขอเรียกร้องต่อ พ.ทักษิณ นายกฯให้ถอนวาระการประชุมว่าด้วยการแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินแบบบูรณาการ เร่งรัดให้ดำเนินการตามมติ ครม.วันที่ 30 มิ.ย.2541 และมติครม.วันที่ 11 พ.ค.2542 ออกจากการพิจารณาของ ครม.สัญจร ที่ จ.พะเยา โดยทันที

4. กรณีปัญหาหนี้สินเกษตรกร เราขอเรียกร้องให้ท่านสั่งการไปยัง นายพินิจ จารุสมบัติ รองนายกฯ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฯ ลงนามรับรองการคัดเลือกกรรมการบริหารกองทุนฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2548 โดยให้มีการแต่งตั้งเลขาธิการกองทุนฯ และคัดเลือกกรรมการจัดหนี้ของเกษตรกร ภายใน 30 วัน และให้เร่งโอนหนี้สินของเกษตรกรจากสถาบันการเงินเข้าสู่กองทุนฯ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยเร่งด่วน

เราเห็นว่า นโยบายขจัดความยากจนของรัฐบาลตามที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา โดยเฉพาะนโยบายเอาชนะความจนแห่งชาติ จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ ตราบใดที่รัฐบาลไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และกำหนดนโยบายอย่างแท้จริง

เราขอให้ท่านทบทวนแนวทางดังกล่าวโดยเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่ลูกค้าของบริษัทรัฐบาล

เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ และองค์กรประชาชนภาคเหนือ
10 มิถุนายน 2548 ณ โรงเรียนบ้านปางแดง