เกาหลีประกาศพร้อมเปลี่ยนเป็นชาติแห่งผู้หญิงเป็นสุข

โชซัน- วอน ยัง ซุค สตรีหมายเลขหนึ่ง ประกาศว่าเกาหลีภายใต้การบริหารประเทศโดยสามีของเธอนั้นมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนประเทศให้เป็น "ชาติที่ผู้หญิงมีความสุข"

วอน ยัง ซุค สตรีหมายเลขหนึ่งของเกาหลีได้ขึ้นมากล่าว ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ในการประชุมสหวิทยาการนานาชาติเรื่องผู้หญิง ครั้งที่ 9 ( The Ninth International Inter disciplinary Congress on Women) หรือในบางครั้งก็ใช้ชื่อว่าการประชุมใหญ่สหประชาชาติเรื่องผู้หญิง (UN general assembly of women) ซึงเป็นการรวมเอาผู้หญิงที่ทำงานในประเด็นต่างๆมารวมตัวกันสร้างบทบาทใหม่ในฐานะของกำลังเพื่อสันติภาพของโลก โดยในปีนี้ชูคำขวัญ "รวมโลกเป็นหนึ่งเดียว: ตะวันออก-ตะวันตก/เหนือ-ใต้"

การประชุมครั้งนี้ประเทศเกาหลีเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมโดยมีผู้เข้าร่วมที่เป็นบรรดานักวิชาการ นักกิจกรรมสังคม เอ็นจีโอ และผู้วางแผนนโยบายจำนวนกว่า 3 พันคนจาก จาก 80 ประเทศทั่วโลก

วอน ยัง ซุค กล่าวว่า ภายใต้การบริหารประเทศของสามีของเธอนั้นก็ได้วางเป้าหมายเอาไว้ว่าจะเปลี่ยนเกาหลีให้เป็น " ชาติที่ผู้หญิงมีความสุข" โดยมีหลักฐานยืนยันได้ เช่น การออกนโยบายขจัดระบบการลงทะเบียนครอบครัวแบบชายเป็นใหญ่ และ ขจัดกฎหมายต่อต้านการค้าประเวณี

เธอยังกล่าวเพื่อเพิ่มความชื่นชมอีกว่า รัฐบาลได้วางแผนที่จะนำประเทศให้อยู่ใน 30 อันดับแรกของโลกที่ผู้หญิงมีอำนาจภายในปี 2008

ทั้งนี้ ในที่ประชุมที่เดียวกันนี้ ศ. ชาง ปิล ฮวา แห่งมหาวิทยาลัยสตรีเอฮวา ในฐานะผู้จัดการประชุมได้กล่าวในตอนหนึ่งของสุนทรพจน์ในพิธีเปิดว่า "ผู้หญิงเกาหลีนั้นอุทิศตนให้ทั้งกับครอบครัวและประเทศชาติมายาวนานในนามของความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามพลิกแผ่นดินเพื่อหาความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการต่อสู้อย่างหนักเพื่อความเสมอภาคทางเพศ"