จดหมายเปิดผนึกถึงองค์กรนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ
เรื่อง การรับเพื่อนใหม่อย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความสูญเสีย อันมีสาเหตุหนึ่งมาจากกิจกรรมการรับน้องใหม่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง รวมถึงกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมในการรับน้องหลายอย่างที่นิสิตนักศึกษาจัดขึ้นนั้น ทำให้เกิดเป็นที่ครหาและตั้งคำถามจากสังคมอย่างต่อเนื่องว่ากิจกรรมรับน้องไม่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ใดๆ แม้ว่าหลายกิจกรรมอาจถูกจัดขึ้นโดยไม่มีเจตนาจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นเพียงการจัดกิจกรรมไปตามรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตเท่านั้นก็ตาม

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(สนนท.) ซึ่งได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความสูญเสียทั้งหลายที่เกิดขึ้น และเพื่อป้องกันเหตุร้ายเกิดขึ้นอีกในอนาคต ระหว่างการดำเนินกิจกรรมของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ โดยเฉพาะการรับน้องนั้น สนนท.ขอความร่วมมือให้องค์กรนิสิตนักศึกษาที่จัดกิจกรรมรับน้องได้ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในการจัดกิจกรรมแต่ละอย่างควรมีความรอบคอบ สร้างสรรค์และไม่กระทบหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน โดยให้เอาสังคมเป็นที่ตั้ง

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมรับน้อง(ที่สร้างสรรค์)เป็นแบบฝึกหัดที่สำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวออกไปสู่สังคมในอนาคต จึงสมควรที่จะต้องให้มีควบคู่ไปกับการศึกษาหาความรู้ในห้องเรียนและตำรา ดังนั้น นิสิตนักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมรับเพื่อนใหม่ที่สร้างสรรค์ได้ แต่ทั้งนี้ กิจกรรมการรับเพื่อนใหม่ควรเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดคุณูปการทั้งต่อตัวรุ่นพี่ที่จัดกิจกรรรมเอง และรุ่นน้องผู้รับกิจกรรมนั้น เพื่อฝึกให้นิสิตนักศึกษารู้จักการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการทำกิจกรรมการรับน้องต่างๆ ให้มากขึ้น สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(สนนท.) จึงขอนำเสนอแนวทางการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์โดยมีพื้นฐาน 7 ประการ ดังนี้

1. สนนท. ขอเสนอให้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็น " การรับขวัญเพื่อนใหม่" แทน " การรับน้องใหม่" เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการรับน้องนั้น มีขึ้นเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมสถาบันคนใหม่ และเพื่อให้รุ่นพี่ได้แนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและในสังคมเท่านั้น หาใช่การออกคำสั่งจากผู้อาวุโสในมหาวิทยาลัยเพื่อกดดันรุ่นน้องหรือการใช้ระบบอำนาจนิยมบังคับ ขู่เข็ญแต่อย่างใด ซึ่งการ " รับน้อง" นั้น แสดงออกถึง ความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่มีความต่างระดับของอำนาจ จนกระทั่งในหลายครั้งนำมาสู่การสั่งสอนอบรมโดยรุ่นพี่ ซึ่งให้ความสำคัญแก่นิสิตนักศึกษาผู้เข้ามาใหม่น้อยเกินไป และนำไปสู่การใช้อำนาจเหนือกว่าในลักษณะสั่งการมากกว่าการต้อนรับและแนะนำเพื่อนร่วมสถาบันคนใหม่ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาในหลายเหตุการณ์ที่มีนำเสนอผ่านสื่อมวลชน
2. การจัดกิจกรรมรับขวัญเพื่อนใหม่อาจจะมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษาก็ได้ แต่ทั้งนี้ ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่มีกิจกรรมหรืออากัปกิริยาที่ล่อแหลม ลามก อนาจาร หรือส่อไปในทางล่วงเกินทางเพศ
3. กิจกรรมที่จัดขึ้นควรมีการเปิดมุมมองทางความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาใหม่ เช่น ความเสียสละ การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม กิจกรรมสร้างสรรค์ที่ทำให้ตระหนักคิดในการมีส่วนร่วมช่วยแก้ปัญหาสังคม เป็นต้น
4. ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดในการรับผิดชอบต่อสังคม และบทบาทนิสิต นักศึกษาที่ยึดโยงต่อสังคม รวมถึงกิจกรรมทางปัญญาด้วย
5. ควรยกเลิกกิจกรรมการว้าก หรือวัฒนธรรมว้ากเกอร์ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมแนวความคิดอำนาจนิยม ซึ่งไม่มีผลดีทั้งต่อตัวของนิสิตนักศึกษาเก่าและนิสิตนักศึกษาใหม่เองด้วย เพราะนิสิตนักศึกษาทุกคนควรได้ฝึกฝนวิธีการเสริมสร้างความรักใคร่ กลมเกลียว การสร้างศรัทธาให้กับตนเองด้วยวิธีการอื่นใด ซึ่งมิใช่การใช้อำนาจข่มขู่ให้ยำเกรง เกรงกลัว เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานในอนาคต
6. ควรยกเลิกระบบโซตัส( SOTUS ) เนื่องจากเป็นระบบที่ส่งเสริมวัฒนธรรมพรรคพวก พวกพ้อง ระบบอาวุโสที่ไร้เหตุผล เพราะ เป็นวัฒนธรรมทางความคิดที่กำลังก่อให้เกิดปัญหาต่างๆในสังคมไทย เช่น การเลือกปฏิบัติ การคอร์รัปชั่นอย่างแพร่หลายในสังคมปัจจุบัน การจำกัดกีดกันผู้มีอาวุโสน้อยกว่าไม่ให้มีสิทธิมีเสียงอย่างเสรี เป็นต้น
7. ควรลดหรือยกเลิกแนวคิดสถาบันนิยม เนื่องจากเป็นแนวคิดที่นำไปสู่ความขัดแย้ง การแบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ในนิสิตนักศึกษาต่างสถาบัน เพื่อทำให้สังคมมีความเท่าเทียมและมีช่องว่างทางสังคมน้อยลง

ทั้งนี้ ข้อเสนอ 7 ประการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กิจกรรมการรับเพื่อนใหม่ในแต่ละมหาวิทยาลัยได้ดำเนินต่อไปอย่างสร้างสรรค์โดยไม่มีการกีดกันหรือยกเลิกกิจกรรมที่มีประโยชน์ และเพื่อสร้างพื้นฐานกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
23 มิถุนายน 2548

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์