จดหมายจากญาติวีรชนส่งผ่านประชาไทถึงนายกรัฐมนตรี

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

เรียนบก.ประชาไท  

 

ฝากจดหมายส่งผ่านถึง นายกรัฐมนตรีครับ

 

 

 

ที่ (พิเศษ) / 2548                                                                                    

                                                            26 กรกฎาคม 2548

 

 

เรื่อง      ขอให้พิจารณาข้อเสนอการเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุการณ์พฤษภาคม 2535  ตามข้อเสนอของ

          คณะกรรมการอิสระเพื่อติดตามผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้เสียหายจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 

          2535 โดยเร่งด่วน

 

กราบเรียน  ฯพณฯ  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี

 

 

            สืบเนื่องจากข้อเสนอในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 ตามที่คณะกรรมการอิสระ เพื่อติดตามผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้เสียหายจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535  โดยมีนายอานันท์  ปันยารชุน เป็นประธานกรรมการ ได้นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีไปแล้วนั้น มีข้อเสนอให้ช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญหายและผู้เสียหายในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 ในด้านการชดใช้ค่าเสียหาย การได้รับการเยียวยาด้านจิตใจ การรับบริการของรัฐหรือสาธารณะ ตลอดจนการขอให้รัฐดำเนินการศึกษาและการกำหนดมาตรการณ์ในการป้องกัน มิให้เกิดเหตุการณ์การปราบปรามประชาชนที่ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย   โดยเทียบเคียงกับกรณีที่เกิดในต่างประเทศที่ได้เกิดขึ้นในลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ การให้การสงเคราะห์ การปรับปรุงมาตรการณ์ การใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วนั้น

            บัดนี้ข้อเสนอต่างๆ ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าใดนัก โดยเฉพาะข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระฯ ในการจ่ายค่าทดแทนหรือค่าเสียหายให้ผู้เสียหาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ และผู้แทนคณะกรรมการอิสระฯโดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบรับไปพิจารณาดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้  แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีครั้งหนึ่งนั้น บัดนี้เป็นเวลานานแล้ว คณะกรรมการญาติวีรชนเดือนพฤษภาคม 2535 ยังไม่ได้รับคำตอบใดๆ โดยยังไม่มีความเคลื่อนไหวและความกระตือรือร้นของรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาข้อเสนอทั้งหมดโดยเร็ว

            ดังนั้น คณะกรรมการญาติวีรชนเดือนพฤษภาคม 2535 และศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย(ศยป.) จึงขอร้องเรียนมายัง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดยมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

 

            1. ขอให้คณะรัฐมนตรี  พิจารณาข้อเสนอ  ของคณะกรรมการอิสระ เพื่อติดตามผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้เสียหายจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535  โดยเร่งด่วน เนื่องเพราะทราบมาว่า การพิจารณาของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาข้อเสนอเพิ่มเติมตามคำสั่งคณะรัฐมนตรีและส่งเรื่องมายังสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เรื่องยังคงค้างอยู่ในชั้นนี้ จึงขอให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเร่งพิจารณานำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโดยเร็วที่สุด  เพื่อปฏิรูปกลไกของรัฐและการหามาตรการในการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ การปราบปรามประชาชนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังเช่นเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ที่ผ่านมา และเร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มที่โดยเร็ว เพื่อเป็นบทเรียนและบรรทัดฐานในอนาคต ในการพิสูจน์ถึงความจริงใจในนามรัฐบาลที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์การสูญเสียที่ผ่านมาโดยไม่ปล่อยปะละเลย และเพิกเฉยต่อเรื่องดังกล่าว

            2. เราขอแสดงความห่วงใยและท้วงติง กรณีการออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในหลายมาตราที่คุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามหลักการประชาธิปไตย โดยเฉพาะใน 2 มาตรา คือมาตรา 16 และ 17 ที่การกระทำตามพระราชกำหนดนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รวมถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดนี้ ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย แต่อย่างใดในการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งดูเหมือนเป็นการนิรโทษกรรมล่วงหน้าให้กับความผิดที่เกิดขึ้นในอนาคต หากเจ้าหน้าที่หรือรัฐทำผิด โดยกรณีนี้เป็นบทเรียนคล้ายกรณีเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 ที่หลังจากนั้น ผู้ที่สั่งฆ่าประชาชนมีการนิรโทษกรรมให้ตนเองพ้นจากการเอาผิดทางอาญา เราจึงขอให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ทบทวนเรื่องนี้ใหม่โดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันการเกิดการกระทำผิดแล้วลอยนวลดังเช่นที่ผ่านมา

 

            จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

 

                                   

                                                                        ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 

 

                                                                      นางกรองกาญจน์  สืบสายหาญ

  เลขาธิการคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35

 

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์