มติครม.-แนวทางแก้ไขปัญหากองทุนฟื้นฟูฯ

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพินิจ จารุสมบัติ) เป็นประธานกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน เสนอ แล้วมีมติดังนี้
1. เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยใช้ช่องทางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2546 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบ โดยคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนจะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
2. เห็นชอบการแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2546 ข้อ 4 ให้เปิดรับหนี้ของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ที่เป็นหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และขึ้นทะเบียนหนี้ไว้กับกองทุนฟื้นฟูฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และเฉพาะรายที่ถูก ธ.ส.ก. ฟ้องดำเนินคดี และศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ชำระหนี้แล้ว
3. เห็นชอบวงเงินขั้นสูงในการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนฯ กำหนดวงเงินขั้นสูงไว้ไม่เกินรายละ 500,000 บาท หรือกำหนดมากกว่ารายละ 500,000 บาท ทั้งนี้หากจะแก้ไขวงเงินที่ให้ความช่วยเหลือเกินกว่า 500,000 บาท ต้องแก้ไขในระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2547 ข้อ 15 (11) โดยเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วอาศัยอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาลงนามในระเบียบฯ เพื่อประกาศใช้ต่อไป
4. มอบให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้รับผิดชอบสำรวจเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ที่เป็นหนี้อยู่กับ ธ.ก.ส. ตามเงื่อนไขดังกล่าวและประสานกับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งที่มีเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูขึ้นทะเบียนไว้และอยู่ในหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไข เพื่อตรวจสอบข้อมูลการมีอยู่จริงของหนี้ทั้งหมดให้มีความถูกต้องชัดเจน ตลอดจนนำเสนอผลวิเคราะห์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการและกลั่นกรองก่อนส่งมอบให้กองทุนหมุนเวียนฯ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ เมื่อแก้ไขและมีผลบังคับใช้แล้วต่อไป

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์