โพลระบุ "คน 3 จว.ใต้-กทม." หนุนรัฐออกกม.สถานการณ์ฉุกเฉิน


สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนในเขตกรุงเทพ


มหานคร และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง "การใช้ พ.ร.ก. ว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในสายตาประชาชน" พบว่า ทั้ง 2 กลุ่ม คือ ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชาย


แดนภาคใต้ถึง 86.3% เห็นด้วยกับการออก พ.ร.ก.ดังกล่าว และประชาชนในกรุงเทพฯ 72.6% แสดงความเห็นด้วยเช่นกัน


 


ทั้งนี้ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 1,463 ตัวอย่าง โดยจำแนกเป็นคนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,035 ตัวอย่าง  และคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 428 ตัวอย่าง โดยสำรวจความคิดเห็นระหว่างวันที่ 15-16 ก.ค. 48


 


ผลการสำรวจยังระบุว่า ในส่วนของผู้ที่ไม่เห็นด้วยนั้น แยกเป็นประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 10.4% และประชาชนในกรุงเทพฯ  21.3% 


 


ส่วนคำถามถึงระดับความรุนแรงในสถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น พบว่า ประชาชน 77% ระบุว่ามีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด โดยสาเหตุของความรุนแรงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ 57.3% เห็นว่าเกิดจากช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน


 


รองลงมาเห็นว่าเป็นปัญหาการขัดผลประโยชน์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่, ปัญหายาเสพติด, ปัญหาการค้าอาวุธสงคราม, ปัญหาจากการเสนอข่าวของสื่อมวลชน, ปัญหาแบ่งแยกดินแดน และเห็นว่าเป็นปัญหาอาชญากรรมตามปกติในลำดับท้ายสุด


 


สำหรับประเด็นความสำคัญระหว่างสิทธิมนุษยชนและการรักษาความสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในกรณีที่ต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ถึง 71.5% ให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเพียง 22.1% เท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน