กองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ - มติครม.วันที่ 19 ก.ค.48

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.48 คณะรัฐมนตรีรับทราบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2548 ดังนี้

 

โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติขึ้น เพื่อช่วยเหลือบุคคลต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดอื่น และเพื่อสนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ในชาติตามที่ประธานกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติเสนอ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2548"

 

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ 3  ในระเบียบนี้

 

"กองทุน" หมายความว่า กองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ

 

 "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ

 

ข้อ 4  ให้จัดตั้งกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติขึ้นในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

 

ข้อ 5  กองทุนมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 

(1) เพื่อช่วยเหลือบุคคลหรือคณะบุคคลทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดอื่น โดยไม่ซ้ำซ้อนกับการช่วยเหลือของทางราชการ

 

(2) เพื่อสนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ในชาติ

 

ข้อ 6  กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินดังต่อไปนี้

 

(1) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เพื่อใช้จ่ายในกิจการของกองทุน

 

(2) ดอกผลหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นหรือที่ได้มาจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) ให้คณะกรรมการออกหนังสือสำคัญการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคไว้เป็นหลักฐาน

 

ข้อ 7  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการบริหารกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ" ประกอบด้วย ประธานกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติหรือผู้ที่ประธานมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นกรรมการที่ปรึกษา เลขานุการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ เป็นกรรมการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นเลขานุการ

 

ข้อ 8  ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 

                (1) ดำเนินงานบริหารกองทุนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

                (2) อนุมัติการใช้และสั่งจ่ายเงินจากกองทุน

 

                (3) หาประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุนตามสมควร

 

                (4) มอบอำนาจให้บุคคลหรือคณะบุคคลดำเนินการแทนได้

 

                (5) ยกเลิกกองทุน

 

                (6) ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน

 

ข้อ 9  การจ่ายเงินกองทุน ให้จ่ายได้ตามมติของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

 

                (1) เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

 

                (2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน

 

ข้อ 10  ให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของกองทุน

 

การดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการพัสดุของกองทุน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม

 

ข้อ 11  ให้จัดทำงบการเงินรายปีของกองทุนโดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและรับรอง

 

ข้อ 12  ในกรณีที่สถานภาพของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติสิ้นสุดลง ให้ผู้ที่เป็นกรรมการตามข้อ 7 ในเวลานั้นเป็นกรรมการโดยชื่อประกอบเป็นคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ต่อไป

 

ข้อ 13  ระเบียบนี้ให้เป็นอันยกเลิกเมื่อคณะกรรมการมีมติให้ยกเลิกกองทุนตามข้อ 8(5)

 

เมื่อได้ยกเลิกกองทุนและชำระบัญชีของกองทุนแล้ว ให้โอนบรรดาเงินและทรัพย์สินของกองทุนที่เหลือให้สภากาชาดไทยเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อไป ต่อเมื่อหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินและทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์ของกองทุนแล้วจึงให้สภากาชาดไทยนำเงินและทรัพย์สินที่เหลือไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นในทางสาธารณกุศลต่อไปได้

 

ข้อ 14  ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยและสั่งการได้ตามสมควรภายในวัตถุประสงค์ของกองทุนประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์