เปิดผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ตีกรอบพัฒนาธุรกิจ - อุตสาหกรรม

ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ที่คาดว่าจะถูกประกาศใช้ภายในสิ้นปี 2549 กำหนดกรอบวัตถุประสงค์สำคัญ ๆ ไว้หลายข้อคือ 1.เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่มีผังเมืองที่เป็นแผนแม่บทบูรณาการการพัฒนาที่ชัดเจน และเป็นเอกภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 2.เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่ และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา ชุมชนมีความเข้มแข็ง 3.เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่มีโครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงให้บริการครอบคลุมทั่วถึง สะดวก ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่าย 4.เพื่ออนุรักษ์ สงวนรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ทั้งในด้านธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี สถาปัตยกรรม วิถีชีวิตให้สมบูรณ์และยั่งยืน


 


5.เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่โดดเด่นในสาขาบริการ การท่องเที่ยว หัตถกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมที่ปราศจากมลพิษได้มาตรฐานระดับสากล มีกิจกรรมต่อเนื่องที่กระจายรายได้สู่ประชาชน 6.เพื่อดำรงรักษาพื้นที่ที่มีคุณค่าทางเกษตรกรรมที่มีอยู่อย่างจำกัดและรักษาวิถีชีวิตชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 7.เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ และการค้าต่างประเทศ 8.เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง (HUB) ทางเศรษฐกิจและการคมนาคมเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และเอเชียใต้ (BIMSTEC)


 


นโยบายหลักของผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ฉบับนี้ มุ่งเน้นการจัดระบบชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ทว่า ภายในกรอบข้อกำหนดในหลาย ๆ ด้านยังมีบางประเด็นที่หลายฝ่ายไม่เห็นด้วย


 


เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชาวเชียงใหม่ต่อการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ที่โรงแรมเดอะปาร์ค โดยมีนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นประมาณ 100 คน


 


นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลกำหนดให้มีการจัดทำผังเมืองเพื่อให้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศ โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองวางผังในหลายระดับ เช่นระดับประเทศ ระดับภาค ขณะที่ระดับท้องถิ่น ได้มอบหมายให้จังหวัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ให้ประชาชนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น พิจารณาข้ออนุญาตและข้อห้ามให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต โดยหลังจากนี้เหลือเวลาอีก 1 ปี ที่จะทำให้แล้วเสร็จตามมติคณะรัฐมนตรี โดยที่ผ่านมาจากการแบ่งกลุ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย มักมีคำแนะนำเรื่องการแบ่งพื้นที่ในเขตอนุรักษ์ และความชัดเจนของการสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่


 


ส่วนประเภทการใช้ที่ดินตามผังเมืองรวมเชียงใหม่ นั้น แบ่งเป็น 6 ประเภทคือ 1. ที่ดินประเภทชุมชน 2.ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 3.ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 4.ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการประมง 5.ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  6. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้


 


สำหรับการกำหนดพื้นที่อนาคตของผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาจากข้อมูลทางวิชาการ กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม มารวมกำหนดให้เชียงใหม่ เป็นเมืองที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และผ่านกระบวนการภาคประชาชน ด้วย


 


นายนนท์ หิรัญเชษฐ เลขาธิการสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ - ลำพูน กล่าวว่า คณะกรรมการไม่เห็นด้วย ในข้อจำกัดของผังเมือง ที่ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารในพื้นที่ชุมชนเมือง โดยมีข้อจำกัดเรื่องความสูงบริเวณใกล้โบราณสถานและการกำหนดเขตพื้นที่ ที่ไม่อนุญาตก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรในเขตปริมณฑลรอบเมือง ซึ่งภายใน 90 วันสมาคมจะจัดทำหนังสือคัดค้านอีกครั้งหนึ่ง


 


ร้องจัดโซนนิ่งอุตสาหกรรม


 


นายยงยุทธ ชอบธรรมดี เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ข้อกำหนดของผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมที่จะไม่สามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เลย ซึ่งหากยึดปฏิบัติตามกรอบผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ เท่ากับว่าอนาคตเชียงใหม่จะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ภาคอุตสาหกรรมจึงอยากให้มีการทบทวนข้อกำหนดในผังดังกล่าวให้ชัดเจนและเอื้อต่อภาคอุตสาหกรรมด้วย เพราะไม่ใช่ทุกอุตสาหกรรมจะก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งในกรอบผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ควรมีการจัดโซนของอุตสาหกรรมไว้อย่างชัดเจน


 


การเตรียมประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ ทุกฝ่ายหวังว่าจะเป็นผังที่เป็นร่างแผนการเติบโตของจังหวัดเชียงใหม่ที่ยั่งยืน และทำให้ผู้อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ร่วมกันได้ทุกฝ่าย พร้อมมีมาตรการที่จะป้องกันการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบการใช้ผังเมืองรวมด้วย มิเช่นนั้นการกำหนดผังเมืองขึ้นมาก็ไร้ผล สำคัญที่สุดคือการเคร่งครัด ให้ความสำคัญของประชาชน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และผู้รับผิดชอบการใช้กฎหมายคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ และจังหวัดเชียงใหม่ ก็จะทำให้ผังเมืองของเชียงใหม่ในอนาคตเป็นไปตามที่ทุกคนคาดหวังไว้ต่อไป