ครม.รับทราบตั้ง 28 ผู้ช่วยรมต.

ประชาไท - 16 ส.ค.48 ครม. (ครม.) มีมติแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี และการมอบหมายงาน

 

ครม.รับทราบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี และการมอบหมายงาน จากที่ครม.เคยมีมติเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีจำนวน 2 ราย ที่นายกรัฐมนตรีเสนอตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546  และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งและมอบหมายให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติงาน ฉบับลงวันที่ 31 มีนาคม 2548  ฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2548 ฉบับลงวันที่ 19 เมษายน 2548 และฉบับลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2548 นั้น

 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546  นายกรัฐมนตรีจึงให้ยกเลิกการมอบหมายงาน และการบังคับบัญชาผู้ช่วยรัฐมนตรีตามประกาศสำนักดังที่กล่าวมา และมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี มอบหมายงาน และการบังคับบัญชา รวม 28 ราย ดังต่อไปนี้

 

1. แต่งตั้งและมอบหมายงานลำดับ


ชื่อ - นามสกุล


ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ


อยู่ในบังคับบัญชา


1.1


นายวรเดช  จันทรศร


สำนักนายกรัฐมนตรี


รองนายกรัฐมนตรี

(พลตำรวจเอกชิดชัย  วรรณสถิตย์)


1.2


นายมหิดล  จันทรางกูร


กระทรวงคมนาคม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและให้ปฏิบัติงานประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอีกหน้าที่หนึ่ง

                       

2. มอบหมายงานและการบังคับบัญชาลำดับ


ชื่อ - นามสกุล


ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ


อยู่ในบังคับบัญชา


2.1


นายพรชัย  นุชสุวรรณ


สำนักนายกรัฐมนตรี


รองนายกรัฐมนตรี

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)


2.2


นายกิตติ  ลิ่มสกุล


กระทรวงศึกษาธิการ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


2.3


นายสมิทธ  ธรรมสโรช


สำนักนายกรัฐมนตรี


รองนายกรัฐมนตรี

(นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)


2.4


นายสรจักร  เกษมสุวรรณ


สำนักนายกรัฐมนตรี


รองนายกรัฐมนตรี

(นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย)

 


2.5


นายพัฒเดช  ธรรมจรีย์


สำนักนายกรัฐมนตรี


รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

(นายสุรนันทน์  เวชชาชีวะ)


2.6


นายอุตตม  สาวนายน


สำนักนายกรัฐมนตรี


รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

(นายสุรนันทน์  เวชชาชีวะ)

 


2.7


นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์


กระทรวงการคลัง


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

(นายวราเทพ  รัตนากร)

 


2.8


นายวีระชัย  วีระเมธีกุล


การะทรวงการต่างประเทศ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ         ต่างประเทศ


2.9


นายธวัชชัย  สัจจกุล


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


รัฐมนตรีว่าการกระทรวง                การท่องเที่ยวและกีฬา


2.10


นายจรัล  ตฤณวุฒิพงษ์


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ       สหกรณ์


2.11


นายสุวิทย์  เมษินทรีย์


กระทรวงพาณิชย์


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์


2.12


นายโกสินทร์  เกษทอง


กระทรวงมหาดไทย


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

(นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช)


2.13


นายปิยะบุตร  ชลวิจารณ์


กระทรวงศึกษาธิการ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


2.14


นางสาวณัฐกมล  นนทะโชติ


สำนักนายกรัฐมนตรี


รองนายกรัฐมนตรี

(พลตำรวจเอกชิดชัย   วรรณสถิตย์)


2.15


ร้อยตรีประพาส  ลิมปะพันธุ์


กระทรวงการต่างประเทศ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ               ต่างประเทศ


2.16


นายสมใจนึก  เองตระกูล


สำนักนายกรัฐมนตรี


รองนายกรัฐมนตรี

(นายวิษณุ   เครืองาม)


2.17


นายปลอดประสพ  สุรัสวดี


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ          สิ่งแวดล้อม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


2.18


พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา


กระทรวงกลาโหม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


2.19


นายคณวัฒน์ วศินสังวร


กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


2.20


นายไพจิตร  เทียนไพฑูรย์


กระทรวงพลังงาน


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน


2.21


นายชาติชาย  พุคยาภรณ์


สำนักนายกรัฐมนตรี


รองนายกรัฐมนตรี

(นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)


2.22


นายกว้าง รอบคอบ


สำนักนายกรัฐมนตรี


รองนายกรัฐมนตรี

(นายพินิจ จารุสมบัติ)


2.23


นายสุนัย  เศรษฐ์บุญสร้าง


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร            และสหกรณ์


2.24


นายพีรพันธุ์  พาลุสุข


กระทรวงศึกษาธิการ


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ


2.25


นายอรุณ เผ่าสวัสดิ์


กระทรวงสาธารณสุข


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


2.26


นายพรเสก  กาญจนจารี


กระทรวงวัฒนธรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15  สิงหาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

 

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ครม.รับทราบคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 385/2548 เรื่องแต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยและผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จำนวน 3 ราย  ดังต่อไปนี้ 

 

1. นายประชาธิปไตย  คำสิงห์นอก เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 2. นายบุญลือ   ประเสริฐโสภา  เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   3. นายอำนวย คลังผา  เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทย โดยให้บุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวเป็นผู้รักษาราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามลำดับที่ได้รับแต่งตั้ง   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

 

ข้าราชการการเมือง  กระทรวงพาณิชย์

ครม.รับทราบคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 275/2548  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง          จำนวน  3 รายดังต่อไปนี้  1. นายสมบัติ   ศรีสุรินทร์  ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   2. นายอลงกรณ์  ทวีรักษา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  3. นายไพโรจน์ ตันบรรจง  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นข้าราชการการเมือง    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม  พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

 

ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จำนวน 2 ราย ดังต่อไปนี้  1. นายภูมิธรรม  เวชยชัย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  2. พลเอก  ชัยนันท์  เจริญศิริ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2548 เป็นต้นไป

 

มอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ครม.รับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 304/2548 เรื่อง  มอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  (นายเนวิน ชิดชอบ)  ปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม ดังนี้

1. ติดตาม เร่งรัด และประสานการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งการจัดระเบียบชายแดน  โดยในกรณีจำเป็นให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมได้

2. กรณีที่ต้องสั่งการใด ๆ  แทนนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการได้เท่าที่จำเป็น โดยให้ประสานงานกับรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีที่รับผิดชอบภารกิจนั้น ๆ โดยตรง

3. ให้รายงานความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรคต่าง  ๆ รวมทั้งเสนอมาตรการเร่งรัด ป้องกัน และแก้ไขต่อนายกรัฐมนตรี และครม.เป็นระยะ    

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  16 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

 

ผู้แทนการค้าไทย (Thai Trade Representative)

ครม.รับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 303/2548 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนการค้าไทย  (Thai Trade Representative)   โดยแต่งตั้งให้นายปานปรีย์  พหิทธานุกร   ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้แทนการค้าไทย   (Thai Trade Representative) แทนนายประวิช  รัตนเพียร ที่ได้ขอลาออกจากการเป็นผู้แทนการค้าไทย  (Thai Trade Representative) ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2548  ทำหน้าที่เป็นผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีในการเจรจาระดับรัฐมนตรีหรือระดับอื่น ๆ  เกี่ยวกับนโยบายและความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ  รวมทั้งส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศหรือเรื่องอื่นใดที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  และให้รายงานผลการปฏิบัติภารกิจต่อนายกรัฐมนตรีทุกครั้งที่เสร็จสิ้นภารกิจและเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปีเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจของผู้แทนการค้าไทย

 

1. ให้ผู้แทนการค้าไทยมีฐานะเทียบเท่ารัฐมนตรี และได้รับเกียรติยศ  ค่าตอบแทน  ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ  ทัดเทียมกับรัฐมนตรี

 

2. ให้สำนักงานผู้แทนการค้าไทย  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบงานอำนวยการและงานวิชาการของผู้แทนการค้าไทย  รวมทั้งประสานงานด้านนโยบาย  ท่าที และยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

3. ให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของผู้แทนการค้าไทยอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดบูรณาการ ประสิทธิภาพ   และประสิทธิผลในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ  และบังเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

 

ที่ปรึกษารัฐมนตรี  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ครม.รับทราบคำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 592/2548  เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรี  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  จำนวน 6 ราย   ดังนี้ 

 

1. นายอิทธิ  ศิริลัทธยากร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  2. นายรณฤทธิชัย  คานเขต เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายภูมิธรรม เวชยชัย)  3. นายรุ่งเรือง พิทยศิริ  เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม   (พลเอก ชัยนันท์ เจริญศิริ)    4. นางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   5. นายเฉลิมชัย จีนะวิจารณะ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการในหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายภูมิธรรม เวชยชัย)  6. นายสามารถ แก้วมีชัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ปฏิบัติราชการในหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พลเอก  ชัยนันท์ เจริญศิริ) 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2548 เป็นต้นไป

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์