รายชื่อแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ประชาไท—6 ก.ย. 48  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร  จ.พังงา ในวันนี้  ได้มีมติแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการหลายตำแหน่ง  ทั้งนี้  ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย  ได้แต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 และตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 35 ราย  ดังต่อไปนี้

 

1. นายพงษ์โพยม  วาศภูติ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายไพรัตน์  สกลพันธุ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3. นายทวีศักดิ์  คิดบรรจง พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

4. นายกมล  จิตระวัง พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

5. นายอานนท์  มนัสวานิช พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

6. นายปานชัย  บวรรัตนปราณ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

7. นายสมชาย  ชุ่มรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8. นายวงศ์ศักดิ์  สวัสดิ์พาณิชย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

9. นายสุพจน์  เลาวัณย์ศิริ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

10. นายอานนท์  พรหมนารท พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

11. นายสันทัด  จัตุชัย พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

12. นายสมพงษ์  อนุยุทธพงศ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

13. นายสุธี  มากบุญ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

14. นายสมบูรณ์  งามลักษณ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

15. นายเมฆินทร์  เมธาวิกูล พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

16. นายอำนาจ  ผการัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

17. นายพินัย  อนันตพงศ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

18. นายสุรพล  พงษ์ทัดศิริกุล พ้นจากตำแหน่งนักปกครอง 10 สำนักงานปลัดกระทรวง

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

19. นายชนินทร์  บัวประเสริฐ รองอธิบดีกรมการปกครอง

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

20. นายธีระบูลย์  โพบุคดี รองอธิบดีกรมการปกครอง

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

21. นายบุญสม  พิรินทร์ยวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

22. นายชุมพร  พลรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

23. นายอุทัย  สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง

24. นายปรีชา  กมลบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

25. นายใหญ่  โรจน์สุวณิชกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

26. นายสมบูรณ์  ศรีพัฒนาวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

27. นายดิเรก  ก้อนกลีบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

28. นายกวี  กิตดิสถาพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

29. นายสนธิ  เตชานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

30. นายปริญญา  ปานทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

31. นายพินิจ  พิชยกัลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

32. นายอธิคม  สุพรรณพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

33. นายวิบูลย์  สงวนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

34. นายชวน  ศิรินันท์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

35. ร้อยตำรวจโท อุปฤทธิ์  ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

 

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 - 35 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป

 

นอกจากนี้  คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเป็นหลักการตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  ให้แต่งตั้งข้าราชการระดับ 10  โดยมิต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง  จำนวน  11  ราย  ดังนี้ 

 

1. นายนันทชัย  สุนทรพิพิธ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

ให้ประจำกระทรวงมหาดไทย และรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน

2. นายนิวัตน์  สวัสดิ์แก้ว พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ให้ประจำกระทรวงมหาดไทย และรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน         

3. นายวิชชา  ประสานเกลียว พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ให้ประจำกระทรวงมหาดไทยและรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน

4. นายนเรศ  จิตสุจริตวงศ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

5. นายเชิดพันธ์  ณ สงขลา พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

6. นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

7. นายอมรพันธุ์  นิมานันท์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

8. นายปรีชา  บุตรศรี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

9. นายภาณุ  อุทัยรัตน์ พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวง

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

10. นายเจด็จ  มุสิกวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

11. นายวินัย  บัวประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เมื่อ ก.. อนุมัติให้ลำดับที่ 1 - 3 ประจำกระทรวง และรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน

 

 

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์