กระทรวงกลาโหม และ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้


         


กระทรวงกลาโหม


         


          1. พลเอก มนตรี ศุภาพร รองปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น จเรทหารทั่วไป


          2. พันเอก ณรงคสฤท ประภาสิทธิ


          เป็น หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี


         


สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


         


          3. พลเอก สิริชัย ธัญญสิริ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด


          เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม


          4. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี เสนาธิการทหารอากาศ


          เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม


          5. พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม


          เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม


          6. พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหาร


          เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม


          7. พลโท ไตรรงค์ อินทรทัต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


          8. พลโท สุรฤทธิ์ จันทราทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          9. พลโท ชัยยุทธ เทพยสุวรรณ เจ้ากรมการทหารช่าง


          เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          10. พลโท เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          11. พลโท พิศาล วัฒนวงษ์คีรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          12. พลโท สมบูรณ์ ทีฆะทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          13. พลโท ทศพร งามอุโฆษ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          14. พลโท สุนทร ขำคมกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


          เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


          15. พลโท ยืนยง ศรีดามา เจ้ากรมการเงินกลาโหม


          เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม


          16. พลโท ธวัช จารุกลัส เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


          เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม


          17. พลโท นรเศรษฐ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด


          เป็น รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม


          18. พลโท ธีระวัฒน์ สวามิวัสดุ์ หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหาร


          กับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร


          ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


          19. พลโท มงคล เผ่าพงษ์คล้าย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม


          20. พลโท ชาตรี ทัตติ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม


          เป็น เจ้ากรมการเงินกลาโหม


          21. พลโท นรินทร์ แทบประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


          22. พลโท ธีระ บูรณกสิพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          23. พลโท สมนึก เจียมสกุล ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          24. พลโท ปริญญา คุ้มเปลี่ยน ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          25. พลโท วัชระ อักษรศรี ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          26. พลโท วิรัตน์ บรรเลง หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          27. พลตรี วรวัฒน์ อินทรทัต ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


          28. พลตรี พนม บัติประโคน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


          29. พลตรี ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


          30. พลตรี จรัล วรพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม


          31. พลตรี วินัย แม้นเขียน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม


          32. พลตรี วิษณุ ประยูรศร ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด


          เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม


          33. พลเรือตรี พลพรรค เกษกาญจน์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือฝ่ายบริหาร


          เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม


          34. พลอากาศตรี ประดิษฐ์ วัฒนวรางกูร เจ้ากรมการลาดตระเวนทางอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ


          เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม


          35. พลตรี ปริญญา ชัยสุกวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          36. พลตรี ฟ้อย รักเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          37. พลตรี ธันวาวัฒน์ ทิพยจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด


          เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          38. พลตรี พฤกษ์ สุวรรณทัต ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          39. พลตรี ระบิล สมคิด รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง


          เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          40. พลตรี วุทธิไกร ผาลิโน เจ้ากรมจเรทหารบก


          เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          41. พลตรี ไกรฤกษ์ ขันทองคำ เสนาธิการหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง


          เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          42. พลตรี อธิคม ตันเลิศ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2


          เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          43. พลตรี อมฤทธิ์ สุมะโน รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหาร


          เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          44. พลตรี ประสารโชค ธุวะนุติ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          45. พลตรี นิวัติ จันทวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          46. พลตรี สุรวิศว์ ทองนิล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          47. พลตรี อดิศร สุวรรณตรา รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม


          เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          48. พลตรี ชายศักดิ์ โสมกุล รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม


          เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          49. พลเรือตรี พัฒนา อินทรบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ


          เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          50. พลเรือตรี ถมรัตน์ หทโยดม ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด


          เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          51. พลเรือตรี ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เจ้ากรมการเงินทหารเรือ


          เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          52. พลอากาศตรี วุฒินันท์ ตุลยลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ


          เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          53. พลอากาศตรี สมนึก พาลีบัตร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ


          เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          54. พลตรี ภิญโญ แก้วปลั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด


          เป็น หัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม


          55. พลตรี สมบูรณ์ เอี่ยมโอภาส ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด


          เป็น หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม


          56. พลอากาศตรี สมศักดิ์ นะวิโรจน์ เสนาธิการศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ


          เป็น หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม


          57. พลตรี สายัณห์ อรรถเกษม ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ


          เป็น หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร


          58. พลตรี จตุรพร โสภณ ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด


          เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ


          59. พลตรี ดำรงศักดิ์ ศรีศุภผล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด


          60. พลตรี สรรเสริญ ตู้จินดา ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหาร


          สูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          61. พลตรี ประเวศ บุษยะมา หัวหน้าอัยการทหาร


          เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ


          62. พลตรีหญิง ทสพร เบญจนาค ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร


          ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          63. พลตรีหญิง นงพร สุวงศ์สินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          64. พลตรีหญิง สุจิตรา รังสาดทอง ผู้ช่วยเจ้ากรมการเงินกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          65. พลตรีหญิง เล็ก กฤษประเสริฐ นักวิชาการพิเศษ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          66. พลตรี นอบ สุทธิพงษ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมการเงินกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          67. พลตรี อาคม สุขะสุคนธ์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          68. พลตรี เดชา เหมกระศรี รองหัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          69. พลตรี ภัทรกฤตย์ ธีระรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          70. พลตรี พัชราวุธ วงษ์เพชร นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงาน


          สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม


          71. พลตรี วัชรพันธ์ ชมเดช นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          72. พลตรี ปริญญา วีระประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กลาโหม


          73. พลตรี สุทัศน์ ฤทธิสมิต ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น หัวหน้าศูนย์ประสานงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม


          74. พลตรี สมชาย วัชรานาถ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น หัวหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานข่าวกรอง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม


          75. พลตรี ฐิตินันท์ ธัญญสิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม


          เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม


          76. พลตรี สิทธิพร ภัทรเสน ที่ปรึกษาทางเทคนิค ศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม


          เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม


          77. พลตรี สัญญลักขณ์ เกิดผล นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          78. พลตรี จารุมาศ เรืองสุวรรณ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


          เป็น นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม


          79. พันเอก จิรายุส จักรทอง เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


          80. พันเอก ศุภฤกษ์ ไม้แก้ว เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


          81. นาวาเอก พฤหัส จันทรกุล เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


          82. พันเอก กฤษพงศ์ แก้วจินดา เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


          83. พันเอก จรัญ สารสิทธิ์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


          84. พันเอก พีระพงษ์ โตบุญมี เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


          85. พันเอก จักรา กรานเลิศ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม


          86. พันเอก วีร์ยศ เพชรบัวศักดิ์ เป็น รองหัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม


          87. พันเอก จุฑาธุช กุญชรานุสสรณ์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม


          88. นาวาอากาศเอก สมเกียรติ พิมพ์มีลาย เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม


          89. พันเอก สมบัติ ปานกุล เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม


          90. นาวาอากาศเอก สนั่น พิทยาภรณ์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม


          91. พันเอก พิชาติ เขม้นจันทร์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม


          92. นาวาเอก หม่อมหลวงอนุนพนันท์ นวรัตน์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม


          93. พันเอก อภิชาติ แก้วมโน เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด


          94. พันเอก ผิน ปัญญาธีระ เป็น หัวหน้าอัยการทหาร


          95. พันเอก ชาติชิต ตรีรัตน์ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม


          96. พันเอก ทศพร เมธสุทธิ์ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม


          97. พันเอก เรืองปัญญา โคปาละสุต เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม


          98. พันเอก หม่อมหลวงสุปรีดี ประวิตร เป็น นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ


          สำนักนโยบายและแผนกลาโหม


          99. พันเอกหญิง พรศรี คิดชอบ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          100. พันเอกหญิง ประคิณันต์ แสงรุ่งเรือง เป็น นักวิชาการพิเศษ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม


          101. พันเอก พิทักษ์ เกียรติพันธ์ เป็น ที่ปรึกษาทางเทคนิค ศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม


          102. พันเอก จักรี ตันติพงศ์ เป็น ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


          103. พันเอก พิเชษฐ์ อัษฎานุวัฒน์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          104. พันเอก ตระหง่าน สุจริต เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          105. พันเอก ชาติวัฒน์ งามนิยม เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          106. พันเอก ประสิทธิ์ ศิริวรรณ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          107. พันเอก พสิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          108. พันเอก สุรพล ชื่นรัตนกุล เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          109. พันเอก สรรชัย กาญจนลาภ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          110. พันเอก รวิช นกยูงทอง เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          111. พันเอก ทรงพล ไพนุพงศ์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          112. พันเอก เอกชัย จันทร์ศรี เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          113. นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์ ธนณาเคนทร์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          114. นาวาอากาศเอก สมเกียรติ สะอาดรักษ์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          115. นาวาอากาศเอก สังคม ยุวนิมิ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          116. นาวาอากาศเอก วิศิษฐ์ ดุสิตนานนท์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          117. นาวาอากาศเอก ชนินทร์ บำรุงวุทธิ์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          118. พันเอกหญิง พนิดา กังวานพณิชย์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          119. พันเอกหญิง นงเยาว์ ลี้สุวรรณ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          120. พันเอกหญิง จริยา เสริมนรา เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมการเงินกลาโหม