กองทัพบก

กองทัพบก


         


          241. พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก


          เป็น ผู้บัญชาการทหารบก


          242. พลเอก วิชิต ยาทิพย์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก


          243. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก


          244. พลเอก ไพโรจน์ วัฒนโยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          245. พลเอก พงษ์ศักดิ์ เอกบรรณสิงห์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          246. พลเอก เอนก สิทธิวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          247. พลเอก อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          248. พลเอก จุมพฏ กาญจนินทุ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          249. พลโท โสภณ ศีลพิพัฒน์ รองเสนาธิการทหารบก


          เป็น เสนาธิการทหารบก


          250. พลโท ไพศาล กตัญญู แม่ทัพภาคที่ 1


          เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก


          251. พลโท พรชัย กรานเลิศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา


          เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก


          252. พลโท สุเทพ โพธิ์สุวรรณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า


          เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา


          253. พลโท พิชาญเมธ ม่วงมณี แม่ทัพภาคที่ 3


          เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก


          254. พลโท เหิร วรรณประเสริฐ แม่ทัพภาคที่ 2


          เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก


          255. พลโท กิตติพงษ์ เกษโกวิท ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ


          เป็น รองเสนาธิการทหารบก


          256. พลโท จงศักดิ์ พานิชกุล ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน


          เป็น รองเสนาธิการทหารบก


          257. พลโท ประหยัด ชนะ รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          258. พลโท กิตติภูมิ ศรีวฤทธิ์ รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          259. พลโท สุกิจ ขมะสุนทร ที่ปรึกษากองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          260. พลโท ไพโรจน์ รัฐประเสริฐ ที่ปรึกษากองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          261. พลโท ถวิล มะลิวัลย์ ที่ปรึกษากองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          262. พลโท ลิขิต เชาวนานนท์ ที่ปรึกษากองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          263. พลโท วีระ ชุ่มใจ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          264. พลโท สุภาษิต วรศาสตร์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล


          เป็น เจ้ากรมการทหารช่าง


          265. พลโท สุเจตน์ วัฒนสุข แม่ทัพน้อยที่ 2


          เป็น แม่ทัพภาคที่ 2


          266. พลโท สพรั่ง กัลยาณมิตร แม่ทัพน้อยที่ 3


          เป็น แม่ทัพภาคที่ 3


          267. พลโท ประวิชช์ ตันประเสริฐ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          268. พลโท บุญเลิศ จันทราภาส ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า


          เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารบก


          269. พลโท สันติ คุตตะสิงคี ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          270. พลโท ภัทรินทร์ ลีลายุทธ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          271. พลโท ประวิทย์ กลิ่นทอง ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          272. พลโท เตชิต บรรจงอักษร ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          273. พลโท นเรนทร์สืบศักดิ์ โลกะกะลิน ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          274. พลโท ปกิจ ดำริสถลมารค ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          275. พลโท อำนวย ถิระชุณหะ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          276. พลโท บัญชา กิตติคุปต์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          277. พลโท ชัยโรจน์ ธรรมศารทูล ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          278. พลโท บูรวัฒน์ ศุภวณิช ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          279. พลโท เอกชัย จุลเสวก ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          280. พลโท ชาญณรงค์ รสจันทน์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          281. พลโท นฤดม เทียนใส ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก


          282. พลตรี มนตรี ชมภูจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล


          283. พลตรี ชาติชาย บุญวัฒนะกุล รองแม่ทัพภาคที่ 3


          เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ


          284. พลตรี จริยะ ทองทับ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก


          เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน


          285. พลตรี ประกอบชัย สุวรรณประกร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา


          286. พลตรี ณัฐเทพ สมคะเน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา


          287. พลตรี ปรีชา โตสุขศรี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก


          288. พลตรี โกวิท รักษาเสรี ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก


          เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก


          289. พลตรี สมชาย ไพทักศรี ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง


          เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก


          290. พลตรี รุ่งโรจน์ จำรัสโรมรัน ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า


          เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก


          291. พลตรี เจน คีรีทวีป ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33


          เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลโท)


          292. พลตรี วีรวิทย์ คูสำราญ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก


          เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก


          293. พลตรี อนุพงษ์ เผ่าจินดา รองแม่ทัพภาคที่ 1


          เป็น แม่ทัพภาคที่ 1


          294. พลตรี จิรสิทธิ เกษะโกมล รองแม่ทัพภาคที่ 1


          เป็น แม่ทัพน้อยที่ 1


          295. พลตรี วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล รองแม่ทัพภาคที่ 2


          เป็น แม่ทัพน้อยที่ 2


          296. พลตรี ธวัชชัย วัฒนะ รองแม่ทัพภาคที่ 3


          เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3


          297. พลตรี กมล แสนอิสระ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า


          เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า


          298. พลตรี วิทยา ช่อวิเชียร รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก


          เป็น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า


          299. พลตรี จิตตินันท์ วีระณรงค์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          300. พลตรี สิโรจน์ ชูศักดิ์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          301. พลตรี ธนวัฒน์ อินทรศิริ ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          302. พลตรี พงศ์พัฒน์ เจริญพงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          303. พลตรี วันชัย ทโยประการ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหาร ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          304. พลตรี โกวินทร์ ศิลปาจารย์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          305. พลตรี พิชัย ฤกษ์สำราญ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          306. พลตรี อัครินทร์ นาคจินดา นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          307. พลตรี จุรินทร์ เรืองธรรม นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          308. พลตรี ปัญญา เทพวัลย์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          309. พลตรี เมธี ศรีทอง นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          310. พลตรี ฉลองชัย วัฒนนาวา นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          311. พลตรี ชาติชาย มุสิกดิลก นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          312. พลตรี ปิยะพันธ์ สีดอกบวบ ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          313. พลตรี ประพันธ์ ใหม่เอี่ยม ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          314. พลตรี สุเทพ พึ่งบุญศรี ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          315. พลตรี เฉลิมพร รวยลาภ ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          316. พลตรี วิชัย นครวิชัยกุล ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          317. พลตรี ณรงค์ ผ่องพร้อม ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          318. พลตรี ชัชวลิต วรรณจำรัส ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          319. พลตรี สิทธิชัย ปลอดมีชัย ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          320. พลตรี สนิทพันธุ์ เทภาสิต ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          321. พลตรี ยุวนัฎ สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          322. พลตรี สิงห์ศึก สิงห์ไพร ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง


          323. พลตรี คมกฤช สุนทรธรรม ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          324. พลตรี ชัยณรงค์ กิจขยัน ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          325. พลตรี ไตรรัตน์ รังคะรัตน ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          326. พลตรี ศุภวิทย์ มุตตามระ ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          327. พลตรี สุทัศน์ สุบรรณจุ้ย ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          328. พลตรี วินิจ วัชรสกุณี ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          329. พลตรี อานนท์ สังข์รุ่ง ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          330. พลตรี ศิริชัย ดิษฐกุล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          เป็น เจ้ากรมข่าวทหารบก


          331. พลตรี อิสระ วัชรประทีป รองแม่ทัพภาคที่ 1


          เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง


          332. พลตรี ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ ผู้ช่วยเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก


          เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก


          333. พลตรี คำนวณ เธียรประมุข ผู้อำนวยการโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร กรมสรรพาวุธทหารบก


          เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก


          334. พลตรี ภูวดล ไวทยกุล ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบก


          เป็น ผู้อำนวยการโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร กรมสรรพาวุธทหารบก


          335. พลตรี ศรีศักดิ์ โตเรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          เป็น ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก


          336. พลตรี อิสสระชัย จุลโมกข์ ผู้ช่วยเจ้ากรมแพทย์ทหารบก


          เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก


          337. พลตรี รณวิทย์ อุปถัมภ์นรากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก


          เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมแพทย์ทหารบก


          338. พลตรี ประดิษฐ์ ลิ้มไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก


          339. พลตรี สมเกียรติ สุทธิไวยกิจ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9


          เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1


          340. พลตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์


          เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1


          341. พลตรี ชาย คำวงษา เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 1


          เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1


          342. พลตรี วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11


          เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1


          343. พลตรี อดุล อุบล เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1


          เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9


          344. พลตรี ธีระศักดิ์ ฤทธิวงค์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2


          เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2


          345. พลตรี วิโรจน์ ชนะสิทธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22


          เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2


          346. พลตรี ประศาสน์ เจริญชัย ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร


          เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ 2


          347. พลตรี สังคม จันทรธรรม ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3


          เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 3


          348. พลตรี จิรเดช คชรัตน์ รองแม่ทัพน้อยที่ 3


          เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 3


          349. พลตรี สำเริง ศิวาดำรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31


          เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ 3


          350. พลตรี สุนทร พิกุลทอง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา


          เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31


          351. พลตรี ศุภอักษร สังประกุล ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย


          เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33


          352. พลตรี ชัชพัชร์ แย้มงามเรียบ เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3


          เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา


          353. พลตรี โปฎก บุนนาค ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1


          เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ


          354. พลตรี มาลัย คิ้วเที่ยง เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ


          เป็น ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1


          355. พลตรี เธียรวิชญ์ สายพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          เป็น ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร


          356. พลตรี ปริญญา สมสุวรรณ เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า


          เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า


          357. พลตรี จักรกฤษณ์ อินทรทัต เลขานุการกองทัพบก


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          358. พลตรี เกษม ยุกตวีระ เจ้ากรมข่าวทหารบก


          เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก


          359. พลตรี สืบพงศ์ เปาว์รัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า


          360. พลตรี พัลลภ ตุละรัต ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่


          361. พลตรี จิระเดช โมกขะสมิต ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี


          เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11


          362. พลตรี สุรศักดิ์ แจ่มศรี นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          363. พลตรี บุญชู เกิดโชค นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          364. พลตรี กฤษฎา เริ่มรุจน์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          365. พลตรี พีรสันต์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          366. พลตรี วิทยา บุญญาจันทร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          367. พลตรี พิศณุ พุทธวงศ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          368. พลตรี ธีระ กรใหม่ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          369. พลตรี โชคชัย วัฒนวรางกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          370. พลตรี กฤษฎา ดวงอุไร ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          371. พลตรี พีระพัฒน์ วิริยธรรมภูมิ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


          เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


          372. พันเอก ทวีศักดิ์ จุ้ยวรามิตร เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ


          ประจำผู้บังคับบัญชา


          373. พันเอก สิทธิชัย ยังเจริญ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ


          ประจำผู้บังคับบัญชา


          374. พันเอก กิตติพงษ์ อุณหกะ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ


          ประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)


          375. พันเอก วิชิต ฐานพงษ์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ


          ประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)


          376. พันเอก ยุทธชัย อ่ำครองธรรม เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ


          ประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)


          377. พันเอก ทัศน์ศรณ์ ศศะนาวิน เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ


          ประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)


          378. พันเอก ธานี นนทเกษ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ


          ประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)


          379. พันเอก เดชา วิริยา เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ


          ประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)


          380. พันเอก เทพณัฐ ชุณหเพสย์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ


          ประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)


          381. พันเอก ชูชีพ ศรีสมบูรณ์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ


          ประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)


          382. พันเอก ธีรยุทธ ศศิประภา เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          383. พันเอก รณชัย ประภาสสันติกุล เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          384. พันเอก ฉลอง โฉมงาม เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          385. พันเอก อุรุพงษ์ กาญจนสุนทร เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          386. พันเอก พิศิษฐ์ เสนาวงศ์ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          387. พันเอก กำพล หัสรังค์ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          388. พันเอก อุโฆษ คบกลาง เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          389. พันเอก วิฑูรย์ ดิษยบุตร เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          390. พันเอก สนธยา ทรัพย์สกุล เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          391. พันเอก วีระ เจริญศักดิ์ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          392. พันเอก วรวิทย์ กระหม่อมทอง เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          393. พันเอก จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          394. พันเอก กิตติ ดีสระวินิจ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          395. พันเอก โสมนัส ณ เชียงใหม่ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          396. พันเอก สกล พงศ์พิริยะวนิช เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          397. พันเอก อัครเดช วุฒิรณฤทธิ์ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          398. พันเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก


          399. พันเอก จเร อานุภาพ เป็น เลขานุการกองทัพบก


          400. พันเอก อัมพร พิทักษ์วงศ์ เป็น เจ้ากรมจเรทหารบก


          401. พันเอก ธนดล เผ่าจินดา เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง


          402. พันเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 1


          403. พันเอก ไตรศักดิ์ อินทร์รัสมี เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22


          404. พันเอก คณิต สาพิทักษ์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์


          405. พันเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี


          406. พันเอก ศักดิ์ศิลป์ กลั่นเสนาะ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร


          407. พันเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์


          408. พันเอก สัจจา ยอดเพ็ชร เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3


          409. พันเอก ธานินท์ เกตุทัต เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ที่ 3


          410. พันเอก สีมอ อุดมผล เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย


          411. พันเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ


          412. พันเอก อุดมศักดิ์ ม่วงศรีงาม เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก


          413. พันเอก ธราธร ศรียะพันธ์ เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง


          414. พันเอก ดนัย มีชูเวท เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า