ข้อกังวลของภาคีคนฮักเจียงใหม่ : ทำไมต้องพัฒนาเชียงใหม่อย่างรีบเร่ง

 

 

"ภาคีคนฮักเจียงใหม่" เป็นองค์กรประชาชนที่รวมตัวกันจากทุกสาขาวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็น พระสงฆ์ นักธุรกิจ  เกษตรกร นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน  ศิลปิน-นักเขียน กลุ่มเยาวชน นักเรียน-นักศึกษา ฯลฯ  จำนวนกว่า 40  องค์กร    

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยสันติวิธี เรียกร้องหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างสมานฉันท์ มีข้อวิตกกังวลต่อแนวทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน  ที่เป็นไปโดยขาดการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเมือง ของภาคประชาชนอันเป็นสิทธิอันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการทั้งหมด ซึ่งองค์กรภาคประชาชนมีข้อวิตกกังวลร่วมกันในประเด็น ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อกังวลเรื่องโครงการ "เชียงใหม่เวิลด์" 

โครงการดังกล่าวกำหนดตั้งขึ้นบริเวณเชิงดอยสุเทพ ซึ่งจนบัดนี้ ประชาชนชาวเชียงใหม่ยังไม่เคยทราบรายละเอียดการดำเนินการที่แท้จริง มีเพียงข่าวบางชิ้นผ่านสื่อมวลชนซึ่งไม่มีรายละเอียด ก่อให้เกิดความกังวลในหลายประการ ดังต่อไปนี้

 

1. แนวทางการพัฒนาลานครูบาศรีวิชัย  ซึ่งมีข่าวจะมีการปรับภูมิทัศน์ และจะมีสถานีกระเช้าไฟฟ้าในเขตดังกล่าว มีข้อกังวลว่าจะมีการดำเนินการด้วยความไม่เหมาะสม และกระทำสิ่งที่ส่อไปในทางลบหลู่ต่อ ครูบาศรีวิชัย-นักบุญล้านนา ผู้เป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วประเทศ   ซึ่งจนบัดนี้ หน่วยงานเกี่ยวข้องยังไม่เคยเปิดเผยแนวทางการศึกษา การปรับปรุง ดำเนินการใด ๆ ออกมาสู่สาธารณะเลย

 

2. การดำเนินการโครงการไนท์ซาฟารี ที่กำลังจะเปิดดำเนินการในเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่ทว่ากลับยังมีข้อสงสัย และข้อกังวลจากโครงการดังกล่าวอยู่หลายประการ คือ ปัญหาเรื่องการใช้น้ำ โดยทราบว่าจะมีการสูบน้ำจากคลองชลประทานไปใช้จำนวนหนึ่ง เกรงจะกระทบกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำในตอนล่าง จึงต้องการให้ผู้รับผิดชอบโครงการมีการชี้แจงเรื่องการใช้น้ำและให้คำมั่นสัญญาเรื่องการใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ำตอนล่าง

 

3. กรณีน้ำบาดาลในไนท์ซาฟารี ทราบว่ามีการขุดบ่อบาดาลจำนวนมาก ทางภาคีฯ เกรงจะกระทบต่อระบบนิเวศของดอยสุเทพ จึงขอร้องเรียน ให้ภาครัฐได้ทำการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการสูบน้ำบาดาลต่อระบบนิเวศ และความสมบูรณ์ของดอยสุเทพในระยะยาว ซึ่งการวิจัยดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมีนักวิชาการอิสระ และประชาชนเข้าร่วมด้วย

 

4. กรณีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือ EIA ที่ทางไนท์ซาฟารีได้จัดทำไปตั้งแต่เริ่มดำเนินการตามข่าวที่ปรากฏในสื่อมวลชนทุกแขนงนั้น ขอร้องเรียนให้ตรวจสอบโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานเพื่อนำเอกสารการศึกษาดังกล่าวมาเปิดเผยต่อประชาชนชาวเชียงใหม่ ให้ได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วถึงกัน

 

5.  กรณีโครงการต่อเนื่องคือ อุทยานช้าง ซึ่งเวลานี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ทราบว่ามีรายละเอียดหลายประการที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ทำให้เกิดความสับสนเช่นจะมีการทำสวนเสือ และ บ่อจระเข้ ทั้งยังจะมีการทำร้านอาหารและที่พักแรมในลักษณะรีสอร์ตรวมทั้งจะมีการทำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในเขตดังกล่าว  ทางภาคีฯขอให้มีการตรวจสอบและให้เปิดเผยแนวทางและรายละเอียดการดำเนินการของโครงการส่วนนี้ต่อสาธารณะทั้งหมด

 

6.  การศึกษาเพื่อทำเคเบิ้ลคาร์ ซึ่งทราบว่า ได้งบประมาณเพื่อศึกษามานานแล้วแต่กลับไม่มีการเปิดเผยกรอบการศึกษา หรือ TOR ต่อประชาชนชาวเชียงใหม่  ทั้งนี้เพราะโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่มากโครงการหนึ่งที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ดอยสุเทพซึ่งอาจจะส่งผลถึงการลดคุณค่าและศรัทธาของชาวเชียงใหม่ที่มีต่อองค์พระธาตุดอยสุเทพ และครูบาเจ้าศรีวิชัยจึงขอให้มีการประสานงานเพื่อให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวต่อไป

 

7. ข้อวิตกกังวลเรื่องการก่อสร้างโครงการใหญ่ในเขตเชิงดอยสุเทพจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของทางระบายน้ำ และ ปัญหาน้ำท่วมดังที่เกิดมาแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมา จึงต้องการให้จังหวัดและหน่วยงานเกี่ยวข้องชี้แจงทำความเข้าใจ และให้คำมั่นสัญญาว่าการดำเนินการทั้งหมดได้ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมต่อบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง

 

ข้อกังวลเรื่อง "ปัญหาการจัดการต่อปัญหาน้ำท่วม"

ขอให้ทางจังหวัดเปิดเวทีหรือจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาน้ำของเชียงใหม่ ที่ได้มีข้อสรุประดับจังหวัดไปแล้ว ว่า มีขอบเขตและมีข้อเสนอโครงการใดบ้างจะดำเนินการอย่างไรในข้อปัญหาเรื่องฝายกั้นน้ำของราษฎรซึ่งเป็นภูมิปัญญาในการจัดการน้ำของล้านนา แม้ว่าข้อสรุปนี้จะยังไม่ผ่านการพิจารณาจาก คณะรัฐมนตรีก็ตามแต่ทว่าทั้งหมดเป็นสิทธิโดยพื้นฐานที่ราษฎรสามารถจะขอรับทราบผลการพิจารณาดำเนินการจากคณะทำงานระดับจังหวัด

 

ข้อกังวลเรื่อง  การขยายรันเวย์สนามบินเชียงใหม่

1. ขอให้เปิดเผยรายละเอียดการพัฒนา โครงการท่าอากาศยานเชียงใหม่ของบริษัทการท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และรายงาน EIA ของบริษัทเซ้าท์อี๊สท์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด ผู้ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ในเรื่องการขยายความยาวทางวิ่งด้านทิศเหนือสามร้อยเมตร ซึ่งทางภาคีฯ เกรงว่าจะส่งผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณตลาดต้นพยอม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.โครงการหลวง คณะเกษตรศาสตร์ มช. ไปจนถึงวัดสวนดอก ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รับข้อมูลใด ๆ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบเลยแม้แต่น้อย

 

ข้อกังวลเรื่อง  การพัฒนาเชียงใหม่เพื่อเป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง

ขอให้ทางจังหวัดได้เปิดเวทีสาธารณะเพื่อระดมความคิดเห็นของประชาชน ต่อแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหากดำเนินการอย่างไม่รอบคอบหรือวัดผลสำเร็จเพียงรายได้ที่เป็นตัวเงิน และปริมาณนักท่องเที่ยวอาจจะส่งผลกระทบต่อศาสนา  คุณภาพชีวิตของประชาชน สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมจารีตประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น  การดำเนินการใด ๆจึงควรให้ประชาชนได้ร่วมรับรู้และมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายตามแนวทางที่เหมาะสม

 

ข้อปัญหาทั้งหมด  ที่ทางภาคีคนฮักเจียงใหม่ นำเสนอเป็นผลมาจากการหารือร่วมกันในระหว่างประชาชนกลุ่มต่าง ๆด้วยฐานความคิดว่า  ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแสวงหาการมีส่วนร่วมในโครงการที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน  อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย  และการแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่เท่าเทียม  ทั่วถึงและมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ที่ประชาชนมีสิทธิพึงรับรู้ได้

 

อย่างไรก็ตาม  การร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่นและผลดำเนินการ   ทางภาคีคนฮักเจียงใหม่ได้ยื่นหนังสือร้องเรียน  ในความวิตกกังวลทั้งหมดและเรียกร้องการมีส่วนร่วมในโครงการ ตลอดจนขอรับทราบข้อมูลข่าวสารทั้งหมด ยื่นเสนอต่อทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปเมื่อวันที่  17  ตุลาคม  ที่ผ่านมาและจนกระทั่งถึงบัดนี้  ยังไม่ได้รับการตอบรับใดๆ  จากทางจังหวัดเลย

 

ทั้งนี้  ในนามของภาคีคนฮักเจียงใหม่มีความต้องการที่จะขอสิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเมืองเชียงใหม่  ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนดังที่ได้กล่าวมา อันเป็นสิทธิอันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและภาคประชาชนควรมีสิทธิที่จะเลือกรับหรือปฎิเสธและทบทวนโครงการใดๆที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ สิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของชุมชนนั้นๆด้วยตนเอง

 

นอกจากนั้น  ทางภาคีคนฮักเจียงใหม่  ได้ขอให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้เร่งจัดเวทีสาธารณะเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งหมดต่อสาธาณชนโดยเร็วที่สุด

 

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์