แถลงการณ์ฉบับที่ 2 กลุ่มคณาจารย์ผู้ห่วงใยสังคมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 


 


(วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙)


 


ตามที่ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 เมื่อ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  แสดงเจตนารมณ์ให้นายกรัฐมนตรีถวายคืนพระราชอำนาจในการบริหารประเทศแด่องค์พระมหากษัตริย์ เพราะนายกฯ ขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศอีกต่อไปแล้วนั้น บัดนี้ได้มีการยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไป ในการนี้พวกเรากลุ่มคณาจารย์ฯจำนวน 41 คน ขอแสดงเจตนารมณ์ดังนี้


 


1.       เหตุผลในการยุบสภาของนายกฯตามที่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ ถือเป็นการบิดเบือนความจริงด้วยการปัดความผิดไปให้แก่ประชาชนที่จะชุมนุมประท้วงว่าจะก่อให้เกิดความวุ่นวายซึ่งจะนำความเสียหายมาสู่ประเทศชาติ ทั้งที่ต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งปวงคือความถดถอยแห่งจริยธรรมของตัวนายกรัฐมนตรีเอง


2.       โดยหลักการทั่วไป รัฐบาลจะยุบสภาก็ต่อเมื่อขาดเสถียรภาพในรัฐสภา แต่การยุบสภาครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลมีเสถียรภาพสูงสุด (เพราะมีจำนวนสส.มากที่สุดเป็นประวัติการณ์จนฝ่ายค้านไม่สามารถเปิดอภิปรายนายกฯได้) จึงถือเป็นการส่อเจตนาแฝงเร้นที่จะใช้การเลือกตั้งฟอกความหม่นหมองด้านจริยธรรมของนายกฯให้กลับผ่องใสขึ้นใหม่อีกครั้ง เพราะเชื่อมั่นว่าจะสามารถครอบงำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนส่วนใหญ่ได้ โดยใช้กลไกของรัฐที่ตนมีอำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จ (โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์และวิทยุ) และโดยใช้อิทธิพลทางการเงินของตนซึ่งทวีกำลังขึ้นอย่างมหาศาลภายหลังจากการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปให้แก่กลุ่มทุนของประเทศสิงคโปร์


3.       กลุ่มคณาจารย์ฯ 41 คนดังรายนามข้างล่าง ขอสนับสนุนการชุมนุมอย่างสันติของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ เพื่อเรียกร้องให้นายกฯ หาช่องทางตามกฎหมายและหรือจารีตประเพณี ถวายคืนพระราชอำนาจแด่องค์พระมหากษัตริย์ เพื่อทรงจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นกลางมาบริหารประเทศเป็นการชั่วคราวประมาณ 2 ปี โดยในระหว่างนั้นจัดให้มีการปฏิรูปการเมืองเพื่อให้เป็นหลักประกันได้ว่าระบบธุรกิจการเมืองจักไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกต่อไป จากนั้นจึงให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใหม่อีกครั้งหนึ่ง


 


ลงชื่อ กลุ่มคณาจารย์ผู้ห่วงใยสังคมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ. นครราชสีมา


 


รศ.ดร. ทวิช จิตรสมบูรณ์      ผศ.ดร.ตริตาภรณ์ ชูศรี                   รศ.ดร. กนกอร อินทราพิเชฐผศ.ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์  รศ. ทรงพร ทาเจริญศักดิ์      รศ.ดร. วิจิตร รัตนพานี


อ.ดร. ธีระสุต สุขกำเนิด                 อ.ดร. นฤมล รักษาสุข                   ผศ. สมพันธ์ ชาญศิลป์


อ.ดร. มัลลิกา สังข์สนิท                 ผศ.ดร. นิธินาถ ศุภกาญจน์             อ.ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร


ผศ.ดร. จันทิมา ดีประเสริฐกุล          ผศ.ดร. กษมา จารุกำจร                 อ.ดร. กัณทิมา ศิริจีระชัย


ผศ.ดร. สมประสงค์ สัตยมัลลี          อ.ดร. จรียา ยิ้มรัตนบวร                 ผศ.ดร. อาทิตย์ ศรีแก้ว


ผศ.ดร. กิตติ อัตถกิจมงคล             อ.ดร. ธีรวัฒน์ สินสิริ                      อ.ดร. ถิรยุทธ ลิมานนท์    


ผศ. พยอม ก้อนในเมือง                 อ.ดร. จิตพนัส สุวรรณเทพ              อ.ดร. ราเชนทร์ โกศัลวิตร


อ.ดร.เจษฎา ตัณฑนุช                   ผศ.ดร. กุลวดี รังษีวัฒนานนท์          ผศ.ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล

อ.ดร. โสภณ วงศ์แก้ว            อ.ดร. สมร พรชื่นชูวงศ์                  อ.ดร. ศุกฤตย์ ไทยอุดม
ผศ.ดร. วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์          ผศ. วิทวัส ยมจินดา                      อ.ดร. วารี วิดจายา
อ.ดร. รจนา โอภาสศิริ            ผศ.ดร. เบญจมาศ จิตรสมบูรณ์    รศ.ดร. กรกช อินทราพิเชฐ
ผศ.ดร สุนันทา ทองทา            รศ.ดร. สำเนา ผาติเสนะ        อ. เผด็จ เผ่าละออ                      
ผศ.ดร. คะชา ชาญศิลป์                 อ. สรชัย กมลลิ้มสกุล

 


หมายเหตุ แถลงการณ์นี้เป็นของกลุ่มคณาจารย์นี้  ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี