ชงงบ 696 ล้านเสนอบอร์ดพัฒนาทะเลสาบ

 

    

 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา มีการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 3/2549 โดยมีนายสมพร ใช้บางยาง ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2550 เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าประชุม 30 คน

 

ที่ประชุม ได้กลั่นกรองแผนบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปีงบประมาณ 2550 โดยคัดเลือกโครงการและลำดับความสำคัญของโครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 10 โครงการ วงเงิน 125.705 ล้านบาท

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรลุ่มน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน 21 โครงการ วงเงิน 180 ล้านบาท โดยให้รวมโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลจากผลกระทบ ด้วยการเติมน้ำสู่ชั้นน้ำบาดาลหรือระบบฝากน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล วงเงิน 25 ล้านบาท เป็นโครงการเดียวกับโครงการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำและปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมสู่ชั้นน้ำบาดาลโดยธรรมชาติ พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล วงเงิน 12 ล้านบาท

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การควบคุมและป้องกันมลพิษ 14 โครงการ วงเงิน 240 ล้านบาท

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูบูรณะศิลปวัฒนธรรม แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 8 โครงการ วงเงิน 83.848 ล้านบาท โดยมีโครงการที่ภาคประชาชนเสนอเพิ่มอีก 1 โครงการ คือ โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วงเงิน 130,000 บาท ซึ่งนายสมพรให้ใช้งบประมาณของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 โครงการ วงเงิน 66.6 ล้านบาท

 

รวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ มีโครงการที่ได้รับการพิจารณา 62 โครงการ วงเงิน 696.153 ล้านบาท จากนั้น ที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวจงจิตร์ นีรนาถเมธีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ และนายฉัตรไชย รัตนไชย อนุกรรมการ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เสนอให้รายชื่อผู้ที่เป็นคณะอนุกรรมการแปรแผนสู่การปฏิบัติ ให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาพิจารณาแต่งตั้ง โดยนายสมพรได้มอบหมายให้นายฉัตรไชย ประสานงานกับมหาวิทยาลัยสงขลานนครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดหานักวิชาการเป็นอนุกรรมการแปรแผนสู่การปฏิบัติในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ และมอบหมายให้นายกำราบ พานทอง อนุกรรมการจัดทำแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปีงบประมาณ 2550 จัดหาตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 3 คน เป็นอนุกรรมการแปรแผนสู่การปฏิบัติด้วย

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์