แถลงการณ์คณาจารย์มหิดลสนับสนุนข้อเรียกร้องให้นายกฯลาออก

ในประเทศที่ประกาศต่อโลกภายนอกว่าเป็นสังคมประชาธิปไตย แต่กลับปิดกั้นจนถึงขั้นละเมิดสิทธิในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น ในการรวมตัวกัน หรือในการชุมนุมอย่างสงบ ตามสิทธิที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมืองที่รัฐบาลไทยให้สัตยาบันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ซึ่งระบุชัดเจนว่าทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพในการแสดงออก โดยเฉพาะความเห็นและการแสดงออกนั้นเป็นไปเพื่อความสงบและจริยธรรมในสังคม และในประเทศที่นักวิชาการไม่ได้รับการคุ้มครองเสรีภาพในทางวิชาการนั้น ผู้นำทางการเมืองจะยังเผยอหน้ากล้าอ้างกับสังคมโลกได้อย่างไรว่าเราเป็นประเทศประชาธิปไตย

 

สังคมประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การอ้าง 19 ล้านเสียงสนับสนุน หากแต่คือการมีกลไกตรวจสอบ ถ่วงดุลอำนาจทางการเมืองเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม ประชาธิปไตยมีความสำคัญเกินกว่าที่จะปล่อยให้อยู่ในมือของนักการเมือง พรรคการเมือง หรือรัฐบาล แต่เสียงของประชาชนและประชาสังคมมีความสำคัญยิ่งต่อคุณภาพของประชาธิปไตยที่ประชาชนจะพึงได้ บทบาทและกิจกรรมขององค์กรภาคประชาชน ประชาสังคม กลุ่มเคลื่อนไหวอื่น ๆ และนักวิชาการ มีความสำคัญเท่า ๆ กับบทบาทและกิจกรรมของรัฐ(บาล) แต่รัฐบาลที่จะบริหารประเทศได้ ต้องเป็นรัฐบาลที่อยู่บนฐานของจริยธรรมและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รัฐบาลที่บกพร่องทางจริยธรรมและทำเพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้องย่อมเป็นรัฐบาลที่ขาดความชอบธรรมในการนำประเทศ

 

ในสภาวะที่ผู้นำประเทศขาดความชอบธรรม คณาจารย์ดังรายชื่อที่ปรากฏท้ายนี้ เรียกร้องให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หาก พ.ต.ท.ทักษิณ ไม่ยอมลาออก ต้องมีกระบวนการถอดถอนออกจากตำแหน่ง โดยผ่านช่องทางตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  จุดยืนในที่นี้ อยู่ที่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังจากนั้นต้องดำเนินการผ่านกระบวนการทางรัฐสภา

 

ทั้งนี้ในระหว่างที่มีการคัดเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่  โดยไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานทางรัฐสภา หรือการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่  รัฐบาลรักษาการณ์ต้องยุติการกระทำต่างๆ ของรัฐบาลทักษิณ ดังต่อไปนี้

 

1. หยุดการกระทำอันเป็นการปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะมนุษย์และสมาชิกที่มีศักดิ์ศรีในสังคม

 

2. เลิกปลุกปั่นคนในสังคมให้แตกแยกและเกลียดชังกัน โดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือด้วยการให้ข้อมูลแต่ด้านเดียว ปิดกั้นสื่อชุมชนทั้งที่เป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ

 

3. เลิกการแทรกแซงคุกคามทั้งสื่อและชุมชนวิชาการ กลุ่มองค์กรประชาชนด้วยการใช้กฎหมายและกระบวนการ(ไม่)ยุติธรรมเป็นเครื่องมือ

 

4. เปิดกว้างรับฟังความเห็นที่แตกต่างเพราะนั่นคือการบ่มเพาะวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ให้คุณค่ากับความแตกต่างหลากหลายให้สุกงอมในสังคมไทย

 

 

รายชื่อคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ลงนามในแถลงการณ์
ชื่อ


คณะ / สถาบัน / หน่วยงาน


1. ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี


สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม


2. วราภรณ์ แช่มสนิท


สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม


3. สุภิญญา กลางณรงค์


สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม


4. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว


สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม


5. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล


สถาบันวิจัยประชากรและสังคม


6. รศ. ดร. อนุชาติ พวงสำลี


คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์


7. ดร. รัตนา บุญมัธยะ


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท


8. กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล


คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์


9. รศ. อุษณีย์ อุยะเสถียร


คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์


10. ภัทริรา ก้านทอง


สถาบันวิจัยโภชนาการ


11. รศ. กัลยา กิจบุญชู


สถาบันวิจัยโภชนาการ


12. โสภา ธมโชติพงศ์


สถาบันวิจัยโภชนาการ


13. ผศ. จินตนา หย่างอารี


สถาบันวิจัยโภชนาการ


14. วันทนีย์ เกรียงสินยศ


สถาบันวิจัยโภชนาการ


15. อรพินท์ บรรจง


สถาบันวิจัยโภชนาการ


16. ดร. สายฤดี วรกิจโภคาทร


สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว


17. สรารินทร์ และยา


สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว


18. จิรพร วงศ์พรหมเมศร์


สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว


19. ผศ. ดร. ดลพัฒน์ ยศธร


สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว


20. ดร. ประภาพรรณ จูเจริญ


สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว


21. อธิวัฒน์ เปล่งสอาด


สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว


22. ผศ. พรศิริ ศินสวัสดิ์


คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์


23. ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์


สถาบันวิจัยโภชนาการ


24. ดร. จำเนียร สายขุน


สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


25. รศ.ดร.อาทร ริ้วไพบูลย์


คณะเภสัชศาสตร์


26. ผศ. ดร. รัชดา ธนาดิเรก


คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


27. รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง


คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


28. เทียนไชย ตันไทย


คณะวิศวกรรมศาสตร์


29. ประภัสสร  โพธิ์ศรีทอง


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท


30. ปัทมา   พัฒน์พงษ์


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท


31. ดร. วิรัตน์ คำศรีจันทร์


สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน32. ผศ. ดร. ลักขณา เติมศิริกุลชัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


33. ผศ. ดร. มณฑา เก่งการพานิช


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


34. รศ.ธราดล เก่งการพานิช


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


35. รศ. ดร. ประสิทธิ์ ลีระพันธ์


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


36. ผศ.ดร.สุรชาติ  ณ หนองคาย


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


37. นพ.ปูม  มาลากุล ณ อยุธยา


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


38. อุไรวรรณ  ภู่สันติสัมพันธ์


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


39. ศิริมา  ยีมิเด็น


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


40. รศ. เนาวรัตน์ พลายน้อย


คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


41. รศ.ดร.ประภาพรรณ  อุ่นอบ


คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


42. ดร.พราม อินพรม


คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


43. อรทัย  ศรีทองธรรม


คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


44. ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์


คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


45. ทวีวรรณ  ชาลีเครือ


คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


46. บัญชา พร้อมดิษฐ์


คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


47. ดร.วีร์ ระวัง


คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


48. ชัยณรงค์ แก้วจำนงค์


คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


49. ผศ.วิชิต เปานิล


คณะเภสัชศาสตร์


50. ดร. สุรีย์พร พันพึ่ง


สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์