กลุ่มพันธมิตรยัน เดินหน้าชุมนุมเพื่อปฏิรูปการเมืองต่อ

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ยืนยันเดินหน้าชุมนุมใหญ่ที่ท้องสนามหลวงในวันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ.ที่ท้องสนามหลวง เพื่อการปฏิรูปทางการเมืองรอบสองต่อไป แม้ พ.ต.ท.ทักษิณ จะได้ตัดสินใจยุบสภาไปแล้วก็ตาม

 

ทั้งนี้ตัวแทนกลุ่มพันธมิตรฯ แจ้งว่าจะได้มรีการเรียกประชุมเพื่อหารือในรายละเอียดและกำหนดท่าทีต่อไปในวันที่ 25 ก.พ. และยังได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2/2549 มีรายละเอียด ดังนี้

 

แถลงการณ์พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ฉบับที่ 2/2549

พี่น้องประชาชนชาวไทย ที่เคารพ สืบเนื่องจากแถลงการณ์พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ฉบับที่ 1/2549 เรื่องการนัดหมายชุมนุมใหญ่ ณ ท้องสนามหลวง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 16.00 น. และได้ประกาศเป้าหมายเป็นสัจวาจาว่า "จนกว่าจะได้รับชัยชนะ" หรือ "ไม่ชนะไม่เลิก" ในระหว่างการชุมนุมใหญ่เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549 ที่ผ่านมา ณ ลานพระบรมรูปทรงม้านั้น

 

ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในท่ามกลางบรรยากาศคัดค้านระบอบเผด็จการอำนาจนิยมภายใต้เสื้อคลุมของผู้ชนะการเลือกตั้ง ขบวนการภาคประชาสังคมอันเป็นกลไกสำคัญของระบอบประชาธิปไตยเข้มแข็งเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีองค์กรพันธมิตรหลากหลายประกาศตัวเข้าร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจำนวนมาก

 

การประชุมหารือของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครั้งล่าสุด มีมติเป็นเอกฉันท์ยืนยันที่จะจับมือร่วมแรงร่วมใจร่วมต่อสู้อย่างถึงที่สุด จึงขอยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าวนี้แจ้งต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ณ เวลา 50 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดนัดชุมนุมใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ดังต่อไปนี้ :-

 

1. พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขอยืนยันที่จะจัดการชุมนุมใหญ่ ณ ท้องสนามหลวง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตให้กับบ้านเมืองจนกว่าจะได้รับชัยชนะ

 

ระยะเวลาเกือบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีความพยายามดิ้นรนหาทางออกของกลุ่มเผด็จการอำนาจนิยมเพื่อเบี่ยงเบนและทำลายพลังการรณรงค์เคลื่อนไหวของเครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในลักษณาการต่าง ๆ กัน

 

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขอยืนยันว่า ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และจริยธรรมของประเทศไทยวันนี้ อยู่ที่ตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ดังนั้นจุดเริ่มต้นนับ 1 ของการแก้ปัญหาจึงมีหนทางเดียวเท่านั้น คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรจะต้องออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างไม่มีเงื่อนไข

 

การยุบสภาเพียงเพื่อให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ภายใต้อิทธิพลครอบงำของกลุ่มเผด็จการอำนาจนิยมกลุ่มเดิมไม่ใช่ทางออกของปัญหา เพราะจะนำมาสู่วัฏจักรของวิกฤตการณ์ระบอบเผด็จการอำนาจนิยมจำแลงที่บิดเบือนและทำลายเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรอบใหม่อีกครั้ง

 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรจึงจักต้องออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คืนอำนาจอธิปไตยกลับคืนมาสู่ปวงชนชาวไทย โดยไม่มีเงื่อนไข

 

2. พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จะเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันการปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 2 ตามกรอบของรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรและกรอบแห่งประเพณีทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เคยดำเนินมาในช่วงวิกฤตของประเทศในอดีต

 

กระบวนการปฏิรูปทางการเมืองครั้งที่ 2 จะดำเนินไปบนพื้นฐานของความร่วมมือร่วมใจและหลักการสมานฉันท์จากประชาชนทุกภาคส่วน สถาปนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ตรงต้องตามหลักการและเจตนารมณ์ของปวงชนชาวไทย ที่ต้องการระบอบการปกครองที่ปราศจากช่องโหว่ให้นักธนกิจการเมืองหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งใดใช้อำนาจเงินและบิดเบือนอำนาจรัฐเข้ามาหาประโยชน์หรือครอบงำกลไกรัฐและกลไกองค์กรอิสระดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาในยุค พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี

 

3. ผู้เข้ามาใช้อำนาจบริหารบ้านเมืองในระหว่างกระบวนการประชาสมานฉันท์ปฏิรูปการเมือง ต้องปราศจากการครอบงำ แทรกแซง จากอิทธิพลของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เป็นคณะรัฐบาลที่ตั้งด้วยด้วยความชอบธรรม ทั้งทางรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร ทางนิติประเพณี รวมทั้งกรอบแห่งประเพณีทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เคยดำเนินมาในช่วงวิกฤตของประเทศในอดีต เพื่อดำเนินการบริหารภารกิจเฉพาะโดยให้ความเคารพต่อปวงชนชาวไทยเจ้าของอำนาจอธิปไตยเพื่อร่วมกันดำเนินภารกิจการปฏิรูปทางการเมืองภายในระยะเวลาที่เร็วที่สุดไม่เกิน 18 เดือน ก่อนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่

 

ในระหว่างกระบวนการประชาสมานฉันท์นี้ คณะรัฐบาลจะต้องยุติการดำเนินการเจรจาทวิภาคีทางการค้ากับต่างประเทศในจุดที่ภาคประชาสังคมท้วงติง ยุติการแปรรูปรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภค และยุติการแปรรูปรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคที่ค้างอยู่ในศาลปกครอง รวมทั้งดำเนินการจัดการกับการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างจริงจัง

 

4. เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและการดำเนินการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย มีมติร่วมกันให้มีการแต่งตั้งคณะผู้ตัดสินใจสูงสุด เพื่อร่วมกันกำหนดและตัดสินใจการเคลื่อนไหวใดๆ ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

 

1. พล.ต.จำลอง ศรีเมือง

2. นายพิภพ ธงไชย

3. นายสนธิ ลิ้มทองกุล

4. นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์

5. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข

 

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขอเชิญชวนพี่น้องประชนชาวไทยเจ้าของอำนาจอธิปไตยทุกหมู่เหล่า ใช้สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 รับรอง ร่วมกันชุมนุมใหญ่ ตามแนวทาง สงบ ศานติ อหิงสา เพื่อปลดวิกฤตให้สังคม ทวงคืนประเทศไทย และนำหลักคุณธรรม-จริยธรรม กลับมาสู่สังคมไทยอีกครั้ง ณ ท้องสนามหลวง ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

 

ด้วยจิตคารวะ

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

24 กุมภาพันธ์ 2549

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์