185 คณาจารย์ลงชื่อค้านท่าที ทปอ. เป็นคนกลางเจรจาแบบปิดลับ


185 คณาจารย์ ทำจดหมายเปิดผนึกถึงที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ถามหาจุดยืนและความเป็นกลางของ ทปอ. ออกแถลงการณ์ เรียกร้อง ทปอ. ไม่เสวนากับคนพาล ระบุความพยายามจัดให้มีการเสวนาระหว่างขั้วการเมืองเพื่อยุติข้อขัดแย้งนั้น จะเป็นการเปิดทางให้  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้มีโอกาสเสวนาเพื่อประนีประนอมผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ แต่หากจะต้องทำก็ควรจัดให้เป็นการเจรจาแบบเปิดเผยต่อสาธารณชน มิใช่การปิดประตูห้องเจรจาดังที่ ทปอ.ได้เคยเสนอไว้แล้ว โดยจดหมายฉบับนี้มีรายละเอียดดังนี้

 

0 0 0

 

จดหมายเปิดผนึก จากเครือข่ายแห่งชาติคณาจารย์และนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

 

เรื่อง จุดยืนของ ทปอ. ในวิกฤตการณ์การเมือง

เรียน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

 

ตามที่ได้เกิดวิกฤตการณ์การเมือง และทปอ. ได้วางตัว "เป็นกลาง" นั้น คณาจารย์ทั่วประเทศจากหลากหลายสถาบัน จำนวน 185 คน ใคร่ขอเสนอข้อคิดเห็นต่อ ทปอ. ดังนี้

 


  1. รัฐธรรมนูญมาตรา 81 และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 6 กำหนดให้สถาบันการศึกษาต้องสอนความรู้คู่คุณธรรม บัดนี้ได้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความบกพร่องด้านจริยธรรมคุณธรรมของผู้นำประเทศ  ดังนั้นอธิการบดีทุกท่านต้องวิเคราะห์ศึกษาปัญหาจริยธรรมและคุณธรรมนี้ให้กระจ่าง มิฉะนั้นอาจถือได้ว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายสูงสุดของประเทศกำหนด

 


  1. อธิการบดี ไม่พึงปิดกั้นการแสดงออกและการทำกิจกรรมทางการเมืองของสมาชิกในสถาบันการศึกษา ตรงกันข้าม พึงส่งเสริมให้มากที่สุด เพราะวิกฤตการณ์ครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่สุดที่จะให้การศึกษาด้านจริยธรรมคุณธรรมต่อสมาชิกฯ (โดยเฉพาะนักศึกษา) การปิดกั้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนั้น นอกจากเป็นการขาดความกล้าหาญด้านจริยธรรมแล้วยังเป็นการละเลยต่อหน้าที่ของครูบาอาจารย์ (ที่จะต้องให้การศึกษาแก่ศิษย์ในทุกโอกาส) และยังขัดต่อเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญอีกด้วย

 


  1. ทปอ. พึงวิเคราะห์สถานการณ์โดยรวดเร็วตามหลักวิชาการและหลักคุณธรรม อันประกอบด้วยหลักนิติศาสตร์ หลักรัฐศาสตร์ และหลักธรรมศาสตร์ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็พึงแสดงความกล้าหาญทางจริยธรรม ด้วยการแสดงจุดยืนที่แน่ชัด มิใช่แสดงตัว "เป็นกลาง" ที่ลอยตัวเหนือปัญหาดังเช่นในปัจจุบันนี้

 


  1. "อเสวนา จะ พาลานัง ....เอตัมมังคะละมุตตะมัง" คือพุทธพจน์ซึ่งแปลว่า  "การไม่เสวนากับคนพาล เป็นมงคลสูงสุดแก่ชีวิต"  ทปอ. จึงพึงตระหนักด้วยว่า การที่กำลังพยายามจัดให้มีการเสวนาระหว่างขั้วการเมืองเพื่อยุติข้อขัดแย้งนั้น จะเป็นการเปิดทางให้  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้มีโอกาสเสวนาเพื่อประนีประนอมผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบหรือไม่ ถ้าใช่ กิจกรรมนี้ก็ไม่น่าเป็นมงคลแก่ ทปอ. แต่หากได้วิเคราะห์สถานการณ์ตามหลักการในข้อ 3 แล้ว และเห็นว่าสมควรเป็นองค์กรกลางให้เกิดการเจรจาระหว่างขั้วการเมือง ก็ควรจัดให้เป็นการเจรจาแบบเปิดเผยต่อสาธารณชน มิใช่การปิดประตูห้องเจรจาดังที่ ทปอ.ได้เคยเสนอไว้แล้ว ทั้งนี้ถือเป็นจรรยาบรรณนักวิชาการที่ต้องเปิดเผยความรู้ต่อสาธารณชนโดยไม่อำพรางซ่อนเร้นใดๆ

 


  1. ทปอ. เป็นองค์กรสูงสุดและเป็นเสมือนกระจกสะท้อนตัวตนของคณาจารย์ทั้งประเทศ การแสดงความกล้าหาญทางจริยธรรมของ ทปอ. ด้วยการแสดงจุดยืนที่เด่นชัดบนพื้นฐานของหลักวิชาและหลักคุณธรรม พร้อมทั้งเร่งดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นอีกแรงหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมให้รอดพ้นจากอวิชชาและอธรรม จะเป็นศักดิ์ศรีแก่สมาชิก ทปอ. ทั่วประเทศ ที่ประวัติศาสตร์จะจารึกไปอีกนาน

 

ลงชื่อ

 

คณาจาย์จาก จุฬาฯ  ม. เชียงใหม่ ม. ธรรมศาสตร์ ม.มหิดล  ม.ศรีนครินทรวิโรจน์  ม. สงขลานครินทร์ ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จำนวน 20 คน ดังนี้

 

รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย, รศ.ดร. อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, ดร. อุดม จันทรารักษ์ศรี, อ.กัลยาณี  พรพิเนตพงศ์, ผศ.ดร สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์, อ.ดร. เกศกานดา จตุรงคโชค, ผศ.ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์, ผศ.ดร.กัลยาณี คูณมี, อ.ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค, รศ. สุขุม อัตวาวุฒิชัย, อ พรเทพ เบญญาอภิกุล, รศ.ดร. วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล, รศ. ชูศรี มณีพฤกษ์, รศ.วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, . นงเยาว์  เมืองดี, ผศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์, อ.ดร. อารีย์ ชื่นวัฒนา, อ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี , ผศ.ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร,  ผศ. นุชรี ตรีโลจน์วงศ์

 

คณาจารย์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 109 คน

ดร. นันทน์ ถาวรังกูร, ดร. ปรีชาเติมสุขสวัสดิ์, ผศ. สันติรัฐ นันสะอาง, ดร. ธนิต สวัสดิ์เสวี, อ. ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์, ดร. จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, ดร. นริส ประทินทอง, รศ.ดร. ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ, ผศ.ดร. จำนง สรพิพัฒน์, นางชนิดา วงษ์ช่างหล่อ,

รศ.ดร. อภิชิต เทอดโยธิน, รศ. วารุณี เตีย, รศ.ดร. บุญเจริญ ศิริเนาวกุล, ผศ. พรรณี รัตนชัยสิทธิ์, อ. ปัญญานีย์ พราพงษ์, ผศ. กรวลัย พันธุ์แพ, อ. สนั่น สระแก้ว, ผศ.ดร. พรรณจิรา วงษ์สวัสดิ์, รศ.ดร. อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์, ผศ.ดร สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์,

ดร. ศิววรรณ พูลพันธุ์, ผศ. อินทิรา ศรีพิชัย, น.ส. ญาณี พรเลิศทรัพย์สิน, รศ. สุปาณี ลิ้มสุวรรณ, ดร. วันดี อ่อนเรียบร้อย, ดร. นคร ศรีสุขุมบวรชัย, รศ.ดร. พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ, ผศ.ดร. ปัญญา ศรีจันทร์, อ. ประสาทพร จงรุจา, ดร. พัฒนะ รักความสุข,

ผศ. รัชนี จงรุจา, ผศ.ดร. อดิศักดิ์ นาถกรณกุล,  ผศ. อรฤดี สุทธิศรี, ดร. อำไพ ชนะไชย, ผศ.ดร. บัณฑิต ทิพากร, ผศ.ดร. มณฑิรา นพรัตน์, รศ.ดร. วันชัย อัศวภูษิตกุล, ดร. จินดารัตน์ พิมพ์สมาน, อ. ศิรินทร ทองแสง, ดร. วัธนี ศรีวัฒนพงศ์,

ผศ.ดร. สุวัสสา พงษ์อำไพ, รศ.ดร. สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส, รศ.ดร. วิทยา เทพไพฑูรย์, รศ.ดร. สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, ผศ.ดร. วีระ โลหะ, ดร. ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, ผศ. อเนก ศิริพานิชกร, อ. ธวัชชัย ชยาวนิช, รศ.ดร. จินต์ อโณทัย, รศ.ดร. สุวิทย์ เตีย,

ผศ. ศักดิ์ชัย สุริยจันทราทอง, ดร. ธนัญญา วสุศรี, รศ.ดร. เฉลิมราช วันทวิน, อ. อนุชา วัฒนาภา, รศ.ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, ดร. วรินธร สงคศิริ, อ. เกื้อพันธุ์ เหนียนเฉลย, ดร. เสาวคนธ์ วาศาสุลักษณ์, ผศ. สิริศักดิ์ ปโยธรสิริ, ศ.ดร. สมชาย ชูชีพสกุล,

ดร. ทวิช พูลเงิน, ผศ.ดร. วิวัฒน์ เรื่องเลิศปัญญากุล, รศ.ดร. ชัยยุทธ ชินณะราศรี, ดร. ขวัญชนก วีระไวทยะ, ผศ.ดร. ทิพาพร อยู่วิทยา, ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, ผศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ผศ.ดร. สาทิสส์ ทรงชน, ดร. ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี, ผศ.ดร. พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์,

ดร. อรรณพ นพรัตน์, ดร. สโรช ไทรเมฆ, ผศ.ดร. สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล, ดร. ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, ผศ.ดร กนกวรรณ พุ่มพุทรา, ดร. แสงชัย เอกประทุมชัย, อ. ไวรุจน์ เดชมหิทกุล, ดร. เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, รศ.ดร. ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์, ผศ.ดร. มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, ผศ. ดร. ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย,

รศ.ดร. ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ, รศ.ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย, ดร. สุกัญญา เอี๋ยว, ดร. เฉลิมชัย วงษ์อารี, ดร. อ๓รดี อุทัยรัตนกิจ, ผศ.ดร. ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, ดร. กรณ์กนก อายุสุข, รศ.ดร. คณิต กฤษณังกูร, ผศ.ดร. อรพิน เกิดชูชื่น, ผศ.ดร. ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์,

รศ.ดร. ดุษฎี อุตภาพ, ผศ.ดร. วิมลศิริ พรทวีวัฒน์, ผศ.ดร. ดวงทิพย์ มูลมั่งมี, ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ, รศ. บันเทิง สุวรรณตระกูล, ผศ.ดร. ทศนพ กำเนิดทอง,  ดร. สนติพีร์ เอมมณี, อ. สุรัตน์ เพ็ชรนิล, อ. เฉลิมศักดิ์ บุญนำ, อ. ภาสนันทน์ อัศวรักษ์,

ผศ. กษมาภรณ์ มณีขาว, อ. นันทนา นิธิพัฒนโสภณ, ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ, ดร. จญาดา บุณยเกียรติ์, ดร. อัษฎา จิระประยุกต์เลิศ, อ. นพณรงค์ ศิริเสถียร, ดร. อุษณีย์ คำพูล, รศ. กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ,

 

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 56 คน

รศ.ดร. ทวิช จิตรสมบูรณ์, ผศ.ดร.ตริตาภรณ์ ชูศรี, รศ.ดร. กนกอร อินทราพิเชฐ, ผศ.ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์, อ.ดร. กัณทิมา ศิริจีระชัย, อ.ดร. ธีระสุต สุขกำเนิด, อ.ดร. นฤมล รักษาสุข, ผศ. สมพันธ์ ชาญศิลป์, อ.ดร. โสภณ วงศ์แก้ว, ศ.ดร. ไพศาล เหล่าสุวรรณ,

 รศ.ดร. กรกช อินทราพิเชฐ, อ.ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร, อ.ดร. สมร พรชื่นชูวงศ์, อ.ดร. ศุกฤตย์ ไทยอุดม, อ.ดร. มัลลิกา สังข์สนิท, อ.ดร. จรียา ยิ้มรัตนบวร, ผศ.ดร. สมประสงค์ สัตยมัลลี, รศ. ทรงพร ทาเจริญศักดิ์, รศ.ดร. วิจิตร รัตนพานี, ผศ.ดร. นิธินาถ ศุภกาญจน์,

ผศ.ดร. จันทิมา ดีประเสริฐกุล, ผศ.ดร. กษมา จารุกำจร, ผศ.ดร. อาทิตย์ ศรีแก้ว, ผศ.ดร. กิตติ อัตถกิจมงคล, อ.ดร. ธีรวัฒน์ สินสิริ, อ.ดร. ถิรยุทธ ลิมานนท์, ผศ. พยอม ก้อนในเมือง, อ.ดร. จิตพนัส สุวรรณเทพ, อ.ดร. ราเชนทร์ โกศัลวิตร, อ.ดร.เจษฎา ตัณฑนุช,

ผศ.ดร. กุลวดี รังษีวัฒนานนท์, ผศ.ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล, ผศ.ดร. วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์, ผศ. วิทวัส ยมจินดา, อ.ดร. วารี วิดจายา, อ.ดร. รจนา โอภาสศิริ,  ผศ.ดร. เบญจมาศ จิตรสมบูรณ์ , ผศ.ดร สุนันทา ทองทา, อ. เผด็จ เผ่าละออ, รศ.ดร. สำเนา ผาติเสนะ,

            ผศ.ดร. คะชา ชาญศิลป์, อ. สรชัย กมลลิ้มสกุล, รศ.ดร. สมพงษ์ ธรรมถาวร,  ผศ.ดร. โชคชัย วนภู, อ.ดร. สุธรรม ศรีหล่มสัก, อ.ดร. สุรินทร บุญอนันธนสาร, รศ.ดร. อำนาจ อภิชาติวัลลภ, อ.ดร. ณรงค์ อัครพัฒนากูล, ผศ.ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์, อ.ดร. วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ, อ.ดร. ฐิติพร  มะชิโกวา, ผศ. อารักษ์ ธีรอำพน, ผศ.ดร. ปราณี ชุมสำโรง, อ.ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย, อ.ดร. สนอง สุขแสวง, อ.ดร. ณเรศ เชื้อสุวรรณ

 

 

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์