กลุ่มต้านนายกฯจากการแต่งตั้ง ชวนจุดเทียนคืนแสงสว่างให้ประชาธิปไตย

 

 

 

 

                   

  

 

                                                            0 0 0

 

กลุ่มประชาธิปไตยประชาชน ต้านนายกฯที่มานอกวิถีทางรัฐธรรมนูญ เชิญชวนจุดเทียนเพื่อให้แสงสว่างแก่สังคมประชาธิปไตย ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน ตั้งแต่เวลา 19.00 น. - 22.00น. ทุกวัน ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม เป็นต้นไป ซึ่งได้ออกแถลงการณ์ ดังนี้


 

 0 0 0

 

"หยุดระบอบทักษิณ การรัฐประหารและการใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา"

"นายกฯต้องมาจากการเลือกตั้ง การปฏิรูปการเมืองต้องทำโดยประชาชน"

 

ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมืองที่ดำเนินไปอย่างตึงเครียดในปัจจุบัน ในด้านหนึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่น่าสนใจเนื่องจากเกิดการตื่นตัวและเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่ายินดียิ่ง แต่อีกด้านหนึ่งจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มที่น่าวิตกกังวลไม่น้อยสำหรับผู้ที่ห่วงใยต่อหลักการประชาธิปไตย กล่าวคือ  การเคลื่อนไหวของหลายฝ่ายที่ต้องขับไล่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีแนวโน้มหรือบางครั้งก็แสดงออกอย่างตรงไปตรงมาว่า ต้องการให้ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยวิถีทางที่ขัดกับรัฐธรรมนูญและหลักประชาธิปไตย

 

เราในนามกลุ่มประชาธิปไตยประชาชน ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของนักศึกษา เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน อดีตนักกิจกรรม และนักพัฒนาเอกชน เห็นว่า

 

1.ความขัดแย้งทางการเมืองและการมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็นสิ่งปกติธรรมดาอย่างยิ่งในสังคมมนุษย์ ซึ่งสามารถคลี่คลายได้ตามครรลองประชาธิปไตย จึงไม่ควรที่บุคคลหรือคณะบุคคลใดจะฉวยใช้ความขัดแย้งทางการเมืองดังกล่าวไปเป็นข้ออ้างเพื่อกระทำการอันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือขัดต่อหลักประชาธิปไตย

 

2.เราขอเรียกร้องให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและขอให้ยุติบทบาททางการเมืองทั้งหมดในทันที เนื่องจากเป็นที่ปรากฏชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลภายใต้การนำของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ดำเนินนโยบายที่ไม่เป็นผลดีต่อประชาชนและมีพฤติกรรมที่ฉ้อฉลมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินนโยบายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การประหารผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพย์ติด 2,000 กว่าคน โดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม (ในสงครามยาเสพย์ติด), การดำเนินนโยบายที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เช่น การแปรรูปแปรรูปรัฐวิสาหกิจและการทำข้อตกลงการค้าเสรี (FTA.), การใช้กำลังเข้าปราบปรามประชาชนที่ชุมนุมโดยสงบ เช่น กรณีตากใบและกรณีการชุมนุมของกลุ่มคัดค้านท่อก๊าซฯไทย-มาเลเซีย, รวมไปถึงการมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตโดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบายของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และพวกพ้อง

 

อย่างไรก็ตาม การลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและการยุติบทบาททางการเมืองของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นเพียงการแก้ปัญหาโดยเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้เพราะรากเหง้าของปัญหาที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากตัวบุคคล หากแต่เกิดจาก "ระบอบทักษิณ" ที่ประกอบด้วยระบบอำนาจนิยมในทางการเมืองและระบบเสรีนิยมใหม่ในทางเศรษฐกิจ ซึ่งพร้อมที่จะสร้าง "คนอย่างคุณทักษิณ" ขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศเสมอ ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งปฏิรูปการเมืองเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างถึงรากถึงโคน

 

3.ภายหลัง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ขอให้คณะรัฐมนตรีซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อตามมาตรา 215 วรรค 2 เลือกรองนายกรัฐมนตรีที่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาชุดที่ผ่านมาขึ้นมาทำหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว 

 

4.แม้เราจะเห็นว่ารัฐบาลทักษิณจะหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ และประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนไหวขับไล่นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งก็ตาม แต่การเคลื่อนไหวเพื่อขับไล่นายกรัฐมนตรีรวมทั้งเพื่อการปฏิรูปการเมืองจะต้องไม่เป็นการทำลายหลักการพื้นฐานที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยเช่นกัน

เราเห็นว่าภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน นายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนเท่านั้น บุคคลหรือคณะบุคคลใดจะใช้อำนาจเพื่อแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลตามอำเภอใจไม่ได้

 

เราขอยืนยันว่า การพิจารณากฎหมายจะต้องพิจารณาทั้งฉบับ การบังคับใช้รัฐธรรมนูญมาตรา 7 จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตราอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 201 วรรค 2 ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งในปัจจุบันไม่มีบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตราดังกล่าว ฉะนั้นการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในขณะนี้จึงเท่ากับเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา 201 อย่างชัดเจน และนั่นหมายถึงการล้มล้างรัฐธรรมนูญ

 

เราขอให้สังคมไทยพึงระลึกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เป็นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์ของประชาชนที่ต่อสู้ด้วยชีวิตและเลือดเนื้อในเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 เพื่อเรียกร้องให้มี "นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง" รวมถึงเกิดจากการต่อสู้ผลักดันของประชาชนอย่างกว้างขวางเพื่อปฏิรูปการเมืองภายหลังเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ดังนั้นบุคคลหรือคณะบุคคลใดจะใช้อำนาจเพื่อล้มล้างรัฐธรรมนูญตามอำเภอใจไม่ได้

 

5.ถึงแม้เราจะเห็นว่า การเลือกตั้งในวันที่ 2 เมษายน นี้ เป็นการเลือกตั้งที่มีปัญหาไม่น้อย จนหลายฝ่ายเรียกว่าเป็น "กระบวนการฟอกตัว" และประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง ดังที่ฝ่ายที่คัดค้านการเลือกตั้งได้ออกมารณรงค์  ก็ตาม แต่การเลือกตั้งเป็นการยืนยันซึ่งสิทธิของพลเมือง เราจะไม่สามารถแสวงหาความเป็นประชาธิปไตยได้เลยหากผู้ที่เข้ามาสู่อำนาจทางการเมืองไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ดังนั้น จึงไม่ควรแปรความไม่พอใจต่อนายกฯ เป็นไปการปฏิปักษ์กับการเลือกตั้งอย่างสิ้นเชิง  เราขอเรียกร้องให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยการไม่เลือกใคร (Vote for  No Vote) เพื่อยืนยันการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ปฏิเสธ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และเพื่อปฏิรูปการเมืองโดยประชาชน ไปพร้อมกัน

 

6.ภายหลังการเลือกตั้ง ขอให้คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร เร่งปฏิรูปการเมืองในทันทีโดยให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงทุกขั้นตอน ไม่ใช่การปฏิรูปที่จำกัดอยู่ในแวดวงชนชั้นนำ, นักการเมือง หรือนักกฎหมายมหาชนเพียงไม่กี่คน แต่หมายถึงการบวนการระดมความคิดเห็น และมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง โดยที่การปฏิรูปครั้งใหม่ไม่ควรจำกัดอยู่แค่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากควรขยายรวมไปถึงการปฏิรูปกฎหมายและนโยบายทางเศรษฐกิจ-สังคมด้วย

 

7.เราขอเชิญชวนประชาชนผู้รักประชาธิปไตย ร่วมใช้สัญลักษณ์ "สีเขียว" เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ "หยุดระบอบทักษิณ การรัฐประหารและการใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา, นายกฯต้องมาจากการเลือกตั้ง การปฏิรูปการเมืองโดยประชาชน" และร่วมจุดเทียนเพื่อให้แสงสว่างแก่สังคมประชาธิปไตย ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน ตั้งแต่เวลา 19.00 น. - 22.00น. ทุกวัน ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม เป็นต้นไป

และสามารถลงชื่อเพื่อสนับสนุนการรณรงค์ได้ที่ http://thaidemocratic.awardspace.com

 

 

อธิปไตยต้องเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

กลุ่มประชาธิปไตยประชาชน

22 มีนาคม 2549

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์