แถลงการณ์คณาจารย์ธรรมศาสตร์ค้านอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญ

ยืนหยัดสันติวิธีและประชาธิปไตยโดยประชาชน

คัดค้านความรุนแรงและอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญ

 

เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ทวีความตงเครียดขึ้นมาก และอาจนำไปสู่ความรุนแรงที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ดังนั้น ข้าพเจ้าผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ จึงขอเรียกร้องดังต่อไปนี้ คือ

 

1. ให้นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร กราบถวายบังคมทูลลาพักงานจากการรักษาการ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายเข้าดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรี เพื่อดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมและชอบธรรม อันเป็นการรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญและแก้ปัญหาการขาดความชอบธรรมในการปกครองของนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร

 

2. สนับสนุนให้พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยืนหยัดจัดการชุมนุมโดยยึดมั่นในหลักการสันติวิธีอันเป็นสิทธิชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญต่อไป ดังที่ได้กระทำมาแล้ว และหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางการเมืองทุกรูปแบบที่สุ่มเสี่ยงและอาจก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นได้ การยืนหยัดในวิธีการต่อสู้แบบสันติวิธี แม้จะไม่นำมาซึ่งชัยชนะเฉพาะหน้านั้น ย่อมมีคุณค่าเหนือกว่าการบรรลุเป้าหมายเฉพาะหน้า ซึ่งได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม และนำไปสู่การสูญเสีย

 

3. หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นก่อนวันที่ 2 เมษายน 2549 ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ของตน โดยการไม่เลือกผู้สมัคร ส.. จากพรรคการเมืองใดเลย เพื่อยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ขาดความชอบธรรม และจะไม่สามารถนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองได้

 

                        ด้วยความสมานฉันท์

 

 

                        รายชื่อ                                                              สังกัด

นักวิชาการ

1 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์                   คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

2 เกษียร เตชะพีระ                        คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

3 รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์                   คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

4 นิพนธ์ พัวพงศกร                       คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

5 สุวินัย ภรณวลัย                         คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

6 สกนธ์ วรัญญูวัฒนา                    คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

7 ชยันต์ ตันติวัสดาการ                  คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

8 อภิชาต สถิตนิรามัย                    คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

9 ชวินทร์ ลีนะบรรจง                     คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

10 ปัทมาวดี ซูซูกิ             คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

11 ธร ปิติดล                               คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

12 ภราดร ปรีดาศักดิ์                     คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

13 ดวงมณี เลาวกุล                       คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

14 นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม            คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

15 ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์                คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

16 ภัททา เกิดเรือง                        คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

17 เกรียงไกร เตชกานนท์               คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

18 เอื้อมพร ตสาริกา                     คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

19 ชัยยุทธ์ ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์          คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

20 ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล          คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

21 ชญานี ชวะโนทย์                      คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

22 สมชาย ปรีชาศิลปกุล                คณะสังคมศาสตร์ เชียงใหม่

23 สมชัย จิตสุชน                         นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

24 ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล          นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
25 นายชูศักดิ์ ฮวดสุนทร               นักศึกษาปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26 นางสาวอัจฉรา ปทุมนากุล         นักศึกษาปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
27 นางสาวพัตรานุช ศรประสิทธิ์       นักศึกษาปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
28นางสาวสุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์  นักศึกษาปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
29 นางสาวปนัดดา ปราชญ์นิวัฒน์    นักศึกษาปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

30 นางสาวสุชานัน จุนอนันตธรรม     นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

31 นางสาวกนกพร นิตย์นิธิพทธิ์       นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
32 นายวศิน ศิวสฤษดิ์                   นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
33 นายศิวัช อ่วมประดิษฐ์              นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
34 นางสาวปาณิศา วิชุพงษ์            นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
35 นายวรวุฒิ ศรีศศิ                     นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
36 นายศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ          นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
37 นางสาวธัญญพร เรือนโรจน์รุ่ง    นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
38 นายณัฏฐ์ หงษ์ดิลกกุล              นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
39 นายธิติ เกตุพิทยา                   นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
40 นางสาวปัณฑา เกตุเรืองโรจน์     นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
41 นายอลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล    นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
42 นางสาวพสิกา อยู่วัฒนา            นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
43 นางสาวนุชรีย์ สำเนาวงศ์           นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
44 นายบัญชา ดอกไม้                  นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
45 นายวิทวัส เหมทานนท์              นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
46 นางสาวสกุณา แซ่ซึ่ง               นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

47 นายสุนทร ตันมันทอง               นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

48 ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์                 ผู้ช่วยวิจัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

49 นายเอกรินทร์ เลาจริยกุล          เจ้าหน้าที่วิจัยธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์