หมายเลขและรายชื่อผู้สมัคร ส.ว. ครบทุกจังหวัด รวม 1,477 คน

หมายเลขผู้สมัคร/ชื่อผู้สมัคร


 


กรุงเทพมหานคร


1 นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ์


2 นายศุภวิทย์ เปี่ยมพงศ์สานต์


3 นายเดชา กิตติวิทยานันท์


4 นายกฤษฏา อินทามระ


5 พล..ธนพล บุญโยปัษฏัมภ์


6 นางอมริสา ตัณสถิตย์


7 ดร.นลินี ทวีสิน


8 ...สันธนะ ประยูรรัตน์


9 นายมนตรี เพียรนิติรักษ์


10 นายประดิษฐ์ ทรงฤกษ์


11 นายพิชิต ชื่นบาน


12 นางสุรีย์ พันเจริญ


13 นายสมบัติ อุทัยสาง


14 นายนที ธีระโรจนพงษ์


15 นายวิสา คัญทัพ


16 นายไมตรี ลิมปิชาติ


17 นายอภิชัย ตรังคิณีนาถ


18 นายธวัชชัย เทียนจวง


19 นายอาณัฐชัย รัตตกุล


20 นายธนู ชัยชนะวงศ์


21 นายอัคราดร ปัญญาเพ็ญ


22 นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์


23 นายวิทยา เลิศฤทธิ์


24 รศ.ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย


25 นายสุทัศน์ ม่วงศิริ


26 พล... สุรศักดิ์ สุทธารมณ์


27 ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต


28 ดร.พิมพ์อนงค์ สินภัทรบดี


29 ... เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ


30 นายเทียนทอง อัศวะธีรางกูร


31 นายทวี ไกรคุปต์


32 นายบุญยอด สุขถิ่นไทย


33 นายประกิต วาทีสาธกกิจ


34 นายสามารถ มะลูลีม


35 นายเชาวลิตศักดิ์ วารีสอาด


36 นายธนสิทธิ์ เอื้อพิพัฒนากูล


37 ..ผกา สัตยธรรม


38 นางสุจิตรา เหลืองอมรเลิศ


39 นายนุกูล ตันริยงค์


40 นายอำนวย กลิ่นอยู่


41 นายสัมพันธ์ เสริมชีพ


42 นายชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ


43 พล... เทพรัตน์ รัตนวานิช


44 นายสมบูรณ์ บุญมหานาค


45 พล... พิชิต ควรเดชะคุปต์


46 นายวิทยา ศุภพรโอภาส


47 พล...ณรงค์ ชโลธร


48 นายวิสุทธิ์ เจตสันติ์


49 นายประทีป นิกรพงษ์สิน


50 นายเชาวรัตน์ ช่วยฉิม


51 นายศิริ หวังบุญเกิด


52 นายมนตรี สุบรรณพงษ์


53 นายสิงห์ทอง บัวชุม


54 นายวัชระ เพชรทอง


55 นายอุดม วงศ์อุไร


56 ..พจนพรรณ มีสัจจี


57 นายวิจิตร อร่ามกุล


58 พล... อังกูร อาทรไผท


59 นายบุญยง สุขประพฤติ


60 นายปรีชา ประเสริฐศักดิ์


61 นายปรีชา สุวรรณทัต


62 นายจิรกรณ์ คชเสนี


63 นายปรีชา วิยาภรณ์


64 นายวีระชัย ชอบแต่ง


65 นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์


66 นายประทีป วัชรโชคเกษม


67 นางสายสม วงศาสุลักษณ์


68 ..พรพรรณ จิรนันท์สุโรจน์


69 นายวิชัย พยัคฆโส


70 ...นายแพทย์อวยชัย ชุนาวรรณ


71 นายดำรงศักดิ์ ธารดำรงค์


72 นายแท้จริง ศิริพานิช


73 นายมนัส นิกรประเสริฐ


74 นางโฉมยง ประทีปอุษานนท์


75 ... แรมโบ้ วิเศรษฐ์ฐิติพันธ์


76 พล... ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์


77 นายบรรลุ เวียงพล


78 พล... ธวัชชัย จุลสุคนธ์


79 ..หญิง กันต์วดี ปิ่นมณี


80 นายคณิศร์ ธงชัยยศ


81 นายยรรยง คูเกษมกิจ


82 นายโสรัจจ์ ดาศรี


83 นายสมยศ สมวิวัฒน์ชัย


84 นายชวาลา สุวรรณชีพ


85 นายอร่าม อามระดิษ


86 นายอุทัย ทรัพย์เจริญ


87 พล...สุนทร ซ้ายขวัญ


88 นายไพรพนา ศรีเสน


89 นายยวด แก้วแดง


90 นายโกวิท สุรัสวดี


91 นายพงษ์ไพโรจน์ รัชตะทรัพย์


92 ... พรชัย ไวยศิลป์


93 นายโสภณ เรืองอุไรฤกษ์


94 พล... โสทร วณิชเสถียร


95 นายฤทธิ์ลือชา คุ้มแพรวพรรณ


96 นายยงชัย งามอุษาวรรณ


97 ผศ.ดร.รัชนี คุโณปการ


98 นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร


99 นายจักรินทร์ ศักดา มานะสันต์


100 นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์


101 นายสุวิช ชมพูนุทจินดา


102 นายอัศนีย์ รัตนมาลัย


103 นายพรนารถ ตามประทีป


104 นายสรนันทน์ ร.เอกวัฒน์


105 นายธรรม์สรรค์ สุกไกรรักษ์


106 นายสมศักดิ์ วรคามิน


107 นายพิพัฒน์ ปรีดาวิภาต


108 นายสุกิจ พูนศรีเกษม


109 นายคณิน บุญสุวรรณ


110 นายเสนีย์ มติภักดี


111 นายบรรจง โซ๊ะมณี


112 พล..วันชัย เอมโอชะ


113 ...อุดม เนตยสุภา


114 นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา


115 นายจิรัฏฐ์ รัตนเสถียร


116 นายวิโรจน์ ณ บางช้าง


117 ..ณัฐพร จึงบรรเจิดศักดิ์


118 นายจีระสิทธิ์ กุญชร ณ อยุธยา


119 ..มัณฑนา ปิยะมาดา


120 พล... ภาสกร รักษ์กุล


121 ...อรรถวิโรจน์ ศรีตุลา


122 นายธงชัย วรไพจิตร


123 นางสุพัตรา สุภาพ


124 นายพีระพงศ์ อิศรภักดี


125 ..มณีรัตน์ ภัคดุรงค์


126 นายนภดล คานธี


127 นางการะเกด แทนกิจการกุล


128 นายสมัย เจริญช่าง


129 นายพรชัย งามลิขิตกุล


130 นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์


131 นายพิจิตต รัตตกุล


132 พล...วีระวุธ ลวะเปารยะ


133 นายวิทยา จังกอบพัฒนา


134 นายเกื้อ แก้วเกต


135 นายศิวาวิทย์ สำเร็จผล


136 นางสุขวสา แสงเสรีสถิตย์


137 นายกฤษฎา ธาราธร


138 นายสพโชค ทาบสุวรรณ์


139 นายธนา เบญจาธิกุล


140 นายทวีศักดิ์ วิศิษฎางกูร


141 นายจรินทร์ สวนแก้ว


142 นางลีนา จังจรรจา


143 พล.. บัวชำนิ มีประวัติ


144 นายรังษี ยังพะกูล


145 นายอานนท์ บุราณเศรษฐ


146 นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ


147 นายสุทธิ ผลสวัสดิ์


148 นายสมบัติ เมทะนี


149 พล.. ทองขาว พ่วงรอดพันธุ์


150 ...หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์


151 นายคทา บัณฑิตนุกูล


152 นายซานคามิลโล เพียรพบ


153 พล... สินสมุทร มุกดาหาร


154 นายณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา


155 นายปรีชา ออประเสริฐ


156 นายสุพล สุขศรีมั่งมี


157 นายวิชัย เกียรติสามิภักดิ์


158 นางพรรณประภา อินทรวิทยนันท์


159 นายสมัคร สุนทรเวช


160 ..แพทย์หญิง กมลพรรณ ชีวพันธุ์ศรี


161 นายจิรายุทธ์ วสุรัตน์


162 นายพรเทพ เตชะไพบูลย์


163 นายสุนทร ทรัพย์ตันติกุล


164 ... นิติภูมิ นวรัตน์


165 นายเฉลย พงษ์สุวรรณ


166 นายประดิษฐ์ สุโชคชัยกุล


167 นายขจิต เจริญศิลป์


168 นายจำลอง เอมแย้ม


169 นายธีรยุทธ ทุมมานนท์


170 นายสมเกียรติ แก้วสุขนนท์


171 นายวิเชียร วิริยะประสิทธิ์


172 นายขวัญสรวง อติโพธิ


173 ว่าที่ ร..ถวัลย์ รุยาพร


174 นายณรงค์ศักดิ์ วงศ์สังวาลย์


175 คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์


176 นายประจักษ์ชัย ณ สงขลา


177 นายสาชล โล้วิชากรติกุล


178 นายศักดา บุญยรักษ์


179 ..หญิง สุภาณี จิตรขันธี


180 นายอุทัย พิมพ์ใจชน


181 นายพารวย จันทร์สกุล


182 นายวราวุธ ตีระนันท์


183 นายสุรพงษ์ ชัยนาม


184 นายจำนงค์ ไชยมงคล


185 นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์


186 เรือตรีหญิง สุรี บูรณธนิต


187 นายธวัชชัย เตชัสหงส์


188 นายธนชาต เพิ่มลาภตระกูล


189 นาวาเอก พนิต จันทรภักดี


190 นายประมุท สูตะบุตร


191 พล...นันทวัช บัวสุวรรณ์


192 นายบุญเหลือ เครือไชย


193 นายณรงค์ จันทรอารีย์


194 พล... วิโรจน์ เปาอินทร์


195 นายวิบูลย์ศักดิ์ หนันดี


196 นายปพน วงศ์ตระกูล


197 นางปุญชลา ประดับพงศ์


198 นางวิยะดา กิมสวัสดิ์


199 นายพันเลิศ วงศ์อนันทรัพย์


200 นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์


201 นายเทพสิทธิ์ ประวาหะนาวิน


202 นายลิขิต เขมะปานนท์


203 นายวิรัช เพ็งจุ้ย


204 นายสุเทพ หงษ์โต


205 .. เมตตา เต็มชำนาญ


206 ...สมนึก กองแก้ว


207 นายวัลลภ ปิยะมโนธรรม


208 ..สิฐิ์วิภา หาญสิริเพชร


209 นายชัยยะเกียรติ ธนาทรัพย์เจริญ


210 นายสุทัศน์ ชัยสังฆะ


211 นายธนาสวัสดิ์ ฤทธิรงค์


212 นายสันติภาพ เตชะวณิช


213 พล...เกาะหลัก เจริญรุกข์


214 นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี


215 นางอรุณีประภา หอมเศรษฐี


216 พล...มนัส รูปขจร


217 ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์


218 นายภูมิพัฒน์ แดงท่าไม้


219 นายจีระ สร้อยสน


220 นายจำรัส มัฆนาโส


221 นางเพ็ญศรี จารุกำเนิดกนก


222 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ


223 ..ยุพาศรี เบิกฟ้า


224 ..ชัญญา วีรบารมี


225 นายเจริญ โคกดอน


226 นายภูu3608 .นิก สุขเกษม


227 นายประจวบ เมฆกระสินธุ์


228 นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา


229 พล...ก้องเกียรติ อภัยวงศ์


230 นายภูวเดช อินทวงค์


231 นายสมศักดิ์ อนันทสูตร


232 นายชัยศิริ เศรษฐบุตร


233 ว่าที่ ร..อนุชิต สุมงคลภักดี


234 นางสาวกรกมล อิ่มวิทยา


235 นายวิชัย โถสุวรรณจินดา


236 นายโอม หุวะนันทน์


237 นายทนง นันทวรากุล


238 นายกล้านรงค์ จันฑิก


239 นางกรรณิกา ธรรมเกษร


240 นายกิตติ์ธเนศ สว่างวรนาถ


241 นางสาวรสนา โตสิตระกูล


242 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีสอน


243 นายสาวประดับ เอี่ยมโอบวงศ์


244 นายวสันต์ พรหมบุญ


245 นางสาวอ่อนศรี เกียรตินันท์


246 นางสาวพรสกาวสวรรค์ บุญลือ


247 นายเสมอ ศรีมงคล


248 นางสาววิชุดา รัตนเพียร


249 นายอภิชาติชาย บุญลือ


250 นายอภิชาติ หาลำเจียก


251 นายสุภัคสิริ หฤษฎางค์กูร


252 นายอุตรพันธ์ เครือมูล


253 นางชุติมา โตทับเที่ยง


254 นายอนุชาติ คัชมุกข์


255 นายบุญชู ซุ้นสุวรรณ


256 นายวิโรจน์ ตั้งวาณิชย์


257 ..สุเทพ สมหา


258 นายพีระ พนาสุภณ


259 ...ขวัญชัย ชัยเวช


260 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์

David

159 นายสมัคร สุนทรเวช <- ยังมีหน้ามาลงสมัครอีกหรอเนี่ย - -"

baipor

[emo7.gif] นอกจากลง แล้วยังจะหวังเป็นประธานอีกด้วย ระวังไว้นะพวกเรา อย่าให้เข้ามาได้

สว

เขามีฐานเสียงพอจะเป็น สว. ได้

หนูแมว

150 เดิมชื่อสุกัญญา ลงสมัคร สส. พรรคความหวังใหม่ ต่อมาชื่อใหม่ฐิชาลักษณ์ลงสมัคร สว. กทม. สส. สว. ไม่ได้รับการเลือกตั้งทั้ง 2 ชื่อ ขอเรียนให้ทราบว่าถ้าท่านเป็นคนมีคุณธรรม มีศีลธรรม มีจรรยาบรรณ รักษาศีล 5 ไม่เบียดเบียนไม่เป็นคนปากอย่างใจอย่าง ไม่เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตนไม่ว่าจะเป็นกิเลสหรือตัณหา ไม่ดูถูกผู้อื่น ชีวิตของท่านก็จะดีกรรมเก่าที่มีก็จะหมดไป บุญใหม่ก็จะหนุนให้ท่านได้สมดังปรารถนา (บุญธรรมกรรมแต่ง/ตายมันง่าย/อยู่มันอยากลำบาก)