เปิดสนามสภาสูง ใครเป็นใครในภาคเหนือ

โดย นิตยสารรายสัปดาห์ "พลเมืองเหนือ"

 

ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

เปิดโฉมกันเป็นที่เรียบร้อย สำหรับผู้อาสาจะเข้ามาทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา โดยจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 19 เมษายนนี้  ซึ่งเต็มไปด้วยบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพ รวมทั้งญาตินักการเมือง "พลเมืองเหนือ"ขอประมวลผู้อาสาเหล่านั้นในพื้นที่ภาคเหนือไว้ให้ท่านได้ตัดสินใจ

 

เชียงใหม่ / มีส..ได้ 5 คน มีผู้สมัคร 39 คน

ประกอบด้วย  1.นายประพันธ์ บูรณุปกรณ์  (พี่ชายนายปกรณ์ บูรณุปกรณ์ ผู้สมัคร ส..เขต 1 เชียงใหม่ พรรคไทยรักไทย) 2.นายพงษ์ สุภาวสิทธิ ทนายความ 3.นายสัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์4.นายสุใจ พุทธหน่อย  5.นายอุดม สุวิทย์ศักดานนท์   (อดีตรองนายกอบจ.เชียงใหม่)  6.นายปรัชญา กีรตินันท์  7.นายพิสิทธิ์ โรจนเครือวัลย์  8.นายภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง 9.ว่าที่ ร..วินัย วินัยสถาพร   10.พล..ทิวากร โชตนา 11.นายยงยุทธ สุวภาพ(อดีต ส..เขต 9 เชียงใหม่) 12.นายชิษณุพงศ์ ปุกคำนาว     13.นายขวัญชัย สกุลทอง14.นายศรัณย์ ปัญญา15.นายสวิง ตันอุด(นักพัฒนาเอกชน) 16.นายบูรพา มหาวบุญญานนท์(อดีต กกต..เชียงใหม่) 17.นายสุทัศน์ สุทัศนรักษ์ (ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่) 18.นายไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร19.นายอำนวย ยศสุข(อดีตรมต.)  20.นายเอกพจน์ จันทรจรัส21.พล..ศุภกิจ ประเสริฐพงศ์ธร 22.นายมนตรี สุนทรสวัสดิ์  23.พล...ประเสริฐ จันทราพิพัฒน์  (อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน) 24.ว่าที่ ร..ชาญชัย ชัยชนะ  25.นางพอฤทัย ชินวัตร(ภรรยานายพายัพ ชินวัตร ผู้สมัคร ส..เขต 2 เชียงใหม่ พรรคไทยรักไทย) 26.นางชรินรัตน์ พุทธปวน(อดีต ส..พรรคไทยรักไทย)  27.นายสุริยพงศ์ โชติวชิรพงศ์28.นายไกร ดาบธรรม  (อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่)  29.นางสาวนิภาพรรณ สายทอง 30.นายสุรพงษ์ พงษ์เดชขจร 31.นายเจริญ เชาว์ประยูร32.นายปราโมทย์ สมัครการ33.นายสุชาติ พิทักษ์34.นางบุษบา ยอดบางเตย  (ภรรยาพลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย อดีต ส..เชียงใหม่) 35.นายอำนวย เซลามัน(อดีตประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่) 36...สมบูรณ์ ใจมา  37.พลตรีชายชาญ หาญยุทธ 38.นางบุศรา  โพธิสุข  39.นางอำนวยพร  สรรพตานนท์

            

เชียงราย มีส..ได้ 4  คน มีผู้สมัครทั้งสิ้น 33 คน

1.นายปลื้ม ศุภปัญญา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 2.นายวรเกียรติ สมสร้อย  อดีตผู้ว่าราชการชร.   3.พล... สุนทร บุญเชียง  อดีต ผบก...เชียงราย 4.นายสำเริง ปุณโยปกรณ์  อดีตประธาต กกต.ชร  5.ว่าที่ร้อยตรี อภิชาติ กฤษณะดิลก อดีตเกษตรจังหวัดเชียงราย 6.นายนพดล รักมนุษย์  7.นายเสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์  อดีตประธานหอการค้าชร.  8.นายประจบ อึ้งตระกูล  ทนายความ 9.นายไพลิน  ปทุมรังสิรัตน์ 10.นาย ณัฐ ทองธรรมชาติ  11.นายบุญถิ่น นวลใหม่ 12.นางเลหล้า ตรีเอกานุกูล   13.นายจิรศักดิ์ บุญช่วย    14.นาย สมบูรณ์ อริยา  คณบดี ม.ราชภัฏ  15.นายชัยสิทธิ์ แกล้วกล้า   16.พล...สำเนา ศุกระกาญจน์  อดีต ผบก.อก.ภาค 5  17.นายยศพงษ์ กู่แก้วเกษม  แกนนำชาวไทยอาข่า 18.นายพงษ์ธร ชยาดุลชาติ    19.นายชัยพร นิรันดร์สวัสดิ์   20.นายผ้าง พลชัย  อดีต ผ..โรงเรียนห้วยไคร้ อ.แม่สาย 21.นายวุฒิ ชาญสมร    22.นายกฤช รอดอารีย์    23.นายอิ่นคำ นามวงศ์   24.นายอวยชัย ดวงแก้ว    25.นายบุญช่วย ยะทะนนท์    26.นายสิขิม รักพงษ์      27.นายธเนศ สิทธิธรรมวัติ    28.นางสลักจิต ติยะไพรัช  (ภรรยา นายยงยุทธ ติยะไพรัช รักษาการ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  29.นายประพันธ์  บูรณานุสรพงษ์  30.นายภาณุพงศ์  พาณิชกระจ่าง  31.นาวาอากาศโทสุนทร  บุปผาพิบูลย์  32.นางจิราวรรณ  วัฒนศิริ  33.นายถาวร  อะทะวงษา

 

แม่ฮ่องสอน  มีส..ได้ 1 คน  ผู้สมัครทั้งสิ้น 4 คน

หมายเลข 1.นายทวี ถิ่นวนา  นักพัฒนาชุมชน   2.นายอนันต์ วันไชยธนวงศ์  นักธุรกิจ  3.นายปรีดา กุณามา   4.นายประเวช คำสวัสดิ์    ข้าราชการบำนาญและทนายความ

 

ลำพูน  มีส..ได้ 1 คน ผู้สมัครทั้งสิ้น 10 คน

หมายเลข  1.ดร.กฤษฎาภรณ์ รุจิธำรงกุล  ธุรกิจส่วนตัว(ผู้ส่งออก) 2.นายเกรียงไกร ก้อนเเก้ว  ข้าราชการบำนาญ  เกษตรกร 3.นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์  ทนายความ 4.นายผาสุก เทพมณี  5.นายจรูญ คำปันนา  6.นายประพันธ์ ศรีสุตา  ข้าราชการบำนาญ 7.นายสมศักดิ์ บุญเปลื้อง  ข้าราชการบำนาญ 8.นายแพทย์ วัชระ สนธิชัย  9.นายมนตรี ด่านไพบูลย์  และ 10.นางสาวนิรมล  วงศ์ใหญ่

 

ลำปาง  มีส.ว.ได้ 2 คน  ผู้สมัครทั้งสิ้น 13 คน

1.นายพีระ มานะทัศน์  อดีตผู้ว่าฯ ลป.  2.นายวิชัย พรหมศิลป์    3.พันเอกสันดุสิต ดีบุกคำ    4.ดร.ธารทอง ทองสวัสดิ์    5.ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ     อธิการบดีวิทยาลัยโยนก  6.ด..ศรัณย์ หมื่นสนธิ  7.นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ  ข้าราชการบำนาญ 8.นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช  9.นางนิภา เชาว์กิตติโสภพ  10.ดร.ชาตรี ประชาพิพัฒน์  11.นายฐปน จิตรรักชาติ  12.นายนรินทร์ มโนกูลอนันต์  และ 13.นายสนั่น  อินต๊ะขัตย์

 

น่าน มีส..ได้ 1 คน ผู้สมัครทั้งสิ้น 16 คน

1.นายเทพปกรณ์ อินทรพัฒน์   ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย  2.นายทองหล่อ กุลสุทธิ์  3.นายชัยวุฒิ คูอาริยะกูล  นักธุรกิจ 4.นายพลเทพ ปวนยา  นักกฎหมาย 5.นายทัตพงศ์ เขื่อนธนะ  ข้าราชการบำนาญ 6.นายตะวัน สวนนันท์  7.นายโสภณ ศรีมาเหล็ก  8.นายเดช วงศ์เทพ  9.นายสมเดช อภิชยกุล  10.นายบุญช่วย เชียงหนุ้น  11.นายคำรณ ณ ลำพูน  12.ม...บวรฉัตร ฉัตรชัย  13.พลตรีพงศ์ศักดิ์ น้อยผา  14.นายธรรมรัตน์ อนุรักษ์  15.นายวิทยา จิตรวงศ์นันท์  16.นางสาวพูนสุข  โลหะโชติ

 

แพร่  มีส..ได้ 1 คน มีผู้สมัครทั้งสิ้น 7 คน

1.นางแสงพลอย มุ้งทอง ปริญญาโทจาก ม.นเรศวร นายกสมาคมสตรีพัฒนาชุมชน จ.แพร่ อดีตที่ปรึกษานายก อบจ.แพร่  2.นายดอนเมืองแพร่ หริ่มรักษาทรัพย์ นักจัดรายการ และเป็นสมาชิกสภาจังหวัดแพร่ กลุ่มเดียวกับนายก อบจ.แพร่  3.นายแพทย์นิยม วิวรรธนดิฐกุล เจ้าของโรงพยาบาลแพร่รวมแพทย์  4.นายขวัญชัย พนมขวัญ เจ้าของโรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ พี่ชายนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่  5.นายสุขุม กันกา ทนายความ อดีตรองนายก อบจ.แพร่ และ 6.ว่าที่ร..ชาตรี คันทวงศ์ อดีตสมาชิกพรรคพลังธรรม ปัจจุบันมีอาชีพทนายความ เดินแนวทางการเมืองและชีวิตคล้ายพลตรีจำลอง ศรีเมือง  และ  7.นางประภาวัลย์  ปานกลิ่นกุลดิษย์   

 

ตาก  มีส..ได้ 2 คน  ผู้สมัครทั้งสิ้น 5 คน

หมายเลข 1.คุณหญิงทิพาพร ไชยนันทน์(สิตปรีชา ) อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นน้องสาวของนายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ อดีตรองหัวหน้าพรรค ปชป. 2.นายเลี่ยม พูลเอี่ยม3.นายรักษ์ ตันติสุนทร อดีต ส..2 สมัย เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตีช่วยกระทรวงพาณิชย์  4.นายชลธิศ สินรัชตานันท์5.นายถาวร สารวิทย์ 

     

พะเยา  มีส..ได้ 2 คน  มีผู้สมัคร 23 คน

หมายเลข 1.นายชาญณรงค์ พูนวิริยาภรณ์2.นายสุวิทย์ วงศ์ศรีวงศ์ สามีนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์(อดีตที่ปรึกษา ส..พรรคไทยรักไทย) 3.นายศักดิ์ชัย ไซสวัสดิ์ อดีตผู้บริหาร ธ... สาขา อ.ดอกคำใต้ 4.นายแคะเว่น ศรีสมบัติ อดีตข้าราชการครู  5.นายสมศักดิ์ วุฒิสารวัฒนา อดีตนักการเมืองท้องถิ่นดอกคำใต้  6.นายบุญเลิศ อินต๊ะสุวรรณ นักธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง   7.นายไสว หาญหทัยพันธ์ อดีตข้าราชการครู   8.นายเกรียงไกร ไชยมงคล อดีต ส.. พะเยา เขต 3 พรรคไทยรักไทย  9.นางพรศิริ  ธนสังข์  อินทุโสภณ  ทนายความ 10.นายสนธยา วงศ์ใหญ่ อดีตผู้สมัคร ส.. พะเยา เขต 2  11.นายประพันธ์ เฑียรวิหาร นักพัฒนาเอกชน (NGOs)  12.นางมาลี ถนอมสินทรัพย์ อดีตข้าราชการครู  13.นายอนุชา มุสิกะ อดีตปศุสัตว์อำเภอเชียงคำ/นักธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  14.นายวิมล ปิงเมืองเหล็ก อดีตอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 15.นายนรินทร์ พรหมวาทย์ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปง 16.พล..เดชา สถิรอังกูร อดีตข้าราชการทหาร  17.พ..กมล คำนวล อดีตผู้สมัคร ส..พะเยา 18.นายสมมี วาเพชร อดีตข้าราชการบำนาญและผู้สมัคร ส.. 19.ร...เกรียงชัย เจียมจิตรักษ์ อดีตข้าราชการตำรวจ 20.นางอารีย์ ตันบรรจง ภรรยานายก อบจ.พะเยา และอดีตข้าราชการสาธารณสุข (สสจ.พะเยา)  21.นายชัยวัฒน์ คำปินไชย ทนายความ  22.นางกุหลาบ แผ่นทอง อดีตข้าราชการสาธารณสุข (โรงพยาบาลพะเยา)  และ  23.นายสาคร  นาต๊ะ

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์